Pla d'estudis Grau en Arts i Disseny

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Analitzar críticament, a la feina pròpia, les dimensions històriques i genealògiques d'objectes, fenòmens i processos en context, i entendre'l com a factor clau per traçar línies de futur.
 • Analitzar i relacionar teories, conceptes i sabers de les diverses àrees de coneixement (socials, científiques, de les arts i dels dissenys).
 • Llegir, escriure i parlar de forma posicionada i crítica en i des dels entorns de treball de les arts i els dissenys, i emprar aquests recursos com a factor de construcció personal.
 • Analitzar el context sociocultural contemporani, en transformació permanent, i implicar-s'hi des del treball propi en el camp de les arts i/o els dissenys.
 • Distingir, jerarquitzar i relacionar críticament continguts formals, dades, documents, conceptes i arguments implicats en la feina pròpia, fent servir recursos apropiats (constel·lacions conceptuals, gràfics relacionals, bancs de referències...).
 • Assenyalar i descriure vincles entre teoria i experiència a la feina pròpia a partir de l'acotació de problemes i evidències en el context sociocultural i de la proposta d'hipòtesis.
 • Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades en funció del treball que es realitza al camp de les arts i/o els dissenys.
 • Analitzar i investigar les propietats dels materials i els processos de transformació.
 • Aplicar tant el vocabulari específic com els llenguatges expressius i comunicatius implicats en la investigació pròpia.
 • Integrar l'experimentació, tant guiada com autònoma, a la metodologia de treball.
 • Treballar de forma coherent amb diferents metodologies per fer front a situacions diverses en el desenvolupament del projecte propi.
 • Comunicar idees, processos i resultats de les fases del treball fent servir les tècniques de formalització i recursos expressius (gràfics, audiovisuals i performatius) en funció de la proposta i de l'interlocutor.
 • Organitzar de manera coherent l'ús de mitjans d'expressió gràfica i sistemes de representació bidimensional i tridimensional.
 • Identificar i aplicar els elements bàsics d'un procés d'exploració i d'anàlisi en un camp concret de les arts i el disseny.
 • Planificar i controlar les fases d'un projecte en el camp de les arts i els dissenys prenent decisions en funció d'agents externs, condicionants del context i les limitacions pròpies.
 • Fer propostes específiques en el camp de les arts i els dissenys, així com saber formalitzar-les, aplicant estratègies, mètodes, instruments i llenguatges adequats a cada situació i context.
 • Identificar i valorar la incidència dels resultats de la feina personal en el context social, cultural i professional.

Competències transversals

 • Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments.
 • Tractar la informació de manera responsable, compromesa i honesta.
 • Gestionar eficientment el temps i els recursos.
 • Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context.
 • Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.
 • Treballar de manera col·laborativa, multidisciplinari i transdisciplinari.