Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Competències bàsiques

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

Competències específiques

 • Demostrar coneixements fonamentals de matemàtiques, física i química necessaris per a la comprensió de l’enginyeria electrònica industrial i automàtica.
 • Utilitzar mètodes, tècniques i eines de l’enginyeria electrònica industrial i automàtica.
 • Gestionar un projecte d’enginyeria en electrònica industrial i automàtica incloent la planificació, direcció, execució i la seva avaluació.
 • Redactar i dirigir projectes d’instal·lacions d’automatització, control, regulació d’accionaments elèctrics industrials i tot tipus de projectes d’enginyeria en electrònica industrial i automatització.
 • Comunicar –oralment o per escrit- incloent els detalls tècnics necessaris, la informació pertinent dels projectes d’enginyeria en electrònica industrial i automatització.
 • Controlar l’operació de sistemes continus i discrets, incloent la mesura i selecció de sensors, la realimentació i la regulació.
 • Implementar sistemes utilitzant dispositius analògics i digitals de control, així com basats en microprocessador.
 • Supervisar processos industrials, incloent les interconnexions entre equips o sistemes i les seves comunicacions.
 • Demostrar coneixements de les diferents ciències i tecnologies industrials necessàries per a la comprensió de l’enginyeria electrònica.

Competències transversals

 • Aprendre nous coneixements, tècniques, mètodes i teories de manera autònoma al llarg de tota la vida professional.
 • Gestionar el temps i organitzar la feina.
 • Utilitzar les eines i mitjans de comunicació i processat de la informació que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Treballar en equips multidisciplinaris, assumint diferents rols, amb absolut respecte dels drets fonamentals i de la igualtat entre homes i dones.
 • Desenvolupar un raonament i un pensament crític.
 • Demostrar interès per la qualitat.
 • Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals,de prevenció i de sostenibilitat en l’exercici professional.
 • Tenir capacitat d’iniciativa, creativitat i de presa de decisions.