Pla d'estudis Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Coneixements

 • Explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i els enfocaments de l’anàlisi sociocultural.
 • Interpretar les bases conceptuals de les teories feministes.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Emetre judicis sobre aspectes rellevants relacionats amb el gènere en funció de dades significatives sobre la configuració psicològica de l’ésser humà, així com els que  procedeixen de l’entorn físic i social.
 • Identificar els diferents tipus, contextos i expressions de violències patriarcals en relació amb els factors explicatius estructurals que sostenen la desigualtat, l’estigma i les violències.
 • Reconèixer els resultats de les polítiques de gènere i dels plans d’igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals.
 • Relacionar les teories feministes amb les teories de l’educació per a inferir-ne els models pedagògics i l’acció socioeducativa.

Habilitats

 

 • Qüestionar les representacions de gènere en la història de les idees, les arts i la cultura, i també en la construcció del coneixement científic.
 • Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i l’expressió de les identitats de gènere, tenint en compte la variació lingüística i social.
 • Aplicar el coneixement sociocultural de les qüestions de gènere a la detecció de biaixos presents a informes i plans elaborats per centres de salut i serveis d’atenció psicològica.
 • Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i els graus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual.
 • Dissenyar processos d’acció socioeducativa per a fomentar la participació ciutadana en qüestions d’igualtat.
 • Aplicar als estudis de gènere els mètodes, les tècniques i les eines de caràcter quantitatiu i qualitatiu propis de la investigació social.
 • Incloure la perspectiva de gènere en l’anàlisi i l’avaluació de polítiques d’igualtat als àmbits econòmic (pressupostos, organització de la feina, desigualtat estructural) i laboral (salaris, promoció, conciliació), així com en l’elaboració  d’informes orientats a una intervenció eventual en aquests àmbits.
 • Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l’equitat de gènere als mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
 • Emprar de forma crítica les fonts de dades i documentals, tant quantitatives com qualitatives, en relació amb l’àmbit dels estudis de gènere.
 • Debatre idees pròpies i alienes de forma respectuosa, crítica i raonada, mitjançant una expressió correcta, no homòfoba ni sexista, tant oralment com per escrit.

Competències

 • Proposar canvis en els mètodes i els processos en els estudis de gènere i els feministes per a donar respostes innovadores a les necessitats i les demandes de la societat.
 • Identificar l’impacte social i econòmic i la sostenibilitat de les polítiques d’igualtat.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics en l’àmbit dels estudis socioculturals de gènere.
 • Avaluar les desigualtats per raó de sexe/gènere incorporant la perspectiva no androcèntrica en els treballs fets.
 • Proposar procediments inclusius en entorns educatius i comunicatius que contribueixin a erradicar supòsits, estereotips, manifestacions o actituds homòfobes, bífobes o trànsfobes.
 • Treballar cooperativament en equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de qui els integra.
 • Demostrar capacitat per al treball de forma autònoma, l’autoanàlisi i l’autocrítica.