Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d'acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l'anàlisi literària tenint en compte fonts i context històric i social.
 • Analitzar els principals factors de variació lingüística del català i de l'espanyol, siguin historicopolítics, diatòpics, semàntics o pragmàtics, i la seva evolució al llarg de la història i actualment.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana i espanyola.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, ja sigui en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Aplicar les tècniques i els mètodes propis de l'edició crítica i del processament digital a l'anàlisi i el tractament de textos escrits i d'arxius multimèdia.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional als àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en català i espanyol.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.