Pla d'estudis Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats - UAB/UAM/UC3M

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Reconèixer la dimensió política, social i cultural del desenvolupament de la ciència i la tecnologia en les diferents etapes històriques.
 • Identificar les diverses concepcions filosòfiques, ètiques i sociològiques sobre la ciència i la tecnologia i reconèixer-ne l’evolució al llarg de la història.
 • Construir discursos sobre el coneixement cientificotècnic utilitzant els recursos lingüístics propis de l’argumentació.
 • Analitzar les relacions entre naturalesa i cultura utilitzant conceptes de l’antropologia, la filosofia i la història.
 • Analitzar qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia en societat aplicant formes bàsiques i essencials de raonament matemàtic i estadístic.
 • Descriure les forces fonamentals de la naturalesa en relació amb la configuració de l’univers i l’estructura de la matèria.
 • Explicar els conceptes fonamentals relacionats amb la vida, el seu origen i la seva evolució, i en especial els referents als conceptes de salut i malaltia al llarg de la història.
 • Relacionar la dinàmica terrestre i la variable del temps en els processos terrestres, atmosfèrics i climàtics, i identificar les problemàtiques generades pels usos humans dels recursos naturals.
 • Descriure les interaccions entre art, literatura i ciència, com a motor en els processos creatius complexos i en la difusió del coneixement.
 • Reconèixer i interpretar els elements que integren la cultura material i visual de la ciència i la tecnologia en els diferents estadis del seu desenvolupament.
 • Explicar les capacitats d’intel·ligència i de cognició de l’ésser humà a partir de la construcció de llenguatges i sistemes simbòlics.
 • Aplicar els coneixements de l’ètica a la ciència en societat i determinar l’impacte que han de tenir en els canvis tecnològics que afecten les persones i la condició humana.
 • Desenvolupar i comunicar oralment i per escrit els objectius i resultats de projectes de recerca sobre ciència, tecnologia i societat utilitzant tècniques de gestió de la informació científica.
 • Elaborar continguts i propostes que integrin el coneixement científic, tecnològic i humanístic per a mitjans audiovisuals i entorns educatius.
 • Elaborar i avaluar projectes interdisciplinaris que integrin el coneixement científic, tecnològic i humanístic i fomentin la participació ciutadana en qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia en societat.

Competències transversals

 • Utilitzar críticament les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.
 • Demostrar capacitat d’organització i planificació, per poder adaptar-se a problemes o situacions noves.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.