Pla d'estudis Grau de Geografia i Ordenació del Territori (en línia)

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de forma integrada i combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
 • Actuar i intervenir al territori i en la seva gestió, mostrant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 • Identificar les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal.
 • Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra.
 • Sintetitzar i transmetre les problemàtiques geogràfiques als mitjans de comunicació.
 • Analitzar i interpretar els paisatges.
 • Analitzar i interpretar problemes ambientals.
 • Analitzar i interpretar problemes demogràfics.
 • Analitzar i interpretar problemes urbanístics.
 • Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per adquirir un coneixement directe del territori.
 • Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisis, síntesis i comunicació que permetin transmetre la Geografia en entorns educatius.
 • Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i expressió cartogràfica d'informació geogràfica, així com les que fan referència amb el treball de camp.