Pla d'estudis Grau en Economia (Anglès)

Competències bàsiques

La UAB considera que quan un estudiant es graduï en aquesta universitat serà capaç de:

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

 • Comprendre i conèixer els fonaments bàsics de la teoria econòmica, els instruments de descripció i anàlisi sobre temes econòmics i els instruments generals per al seu anàlisi empíric.
 • Aplicar els seus coneixements al disseny de polítiques econòmiques públiques i privades, tant en un entorn regulat com desregulat. En general, seran capaços d'aplicar els instruments d'anàlisi adquirits per a la comprensió de qualsevol problema econòmic i empresarial.
 • Recopilar de manera sistemàtica els resultats de les seves actuacions en l'àmbit econòmic, processar l'esmentada informació i contrastar-la amb els seus objectius o  prediccions, per a avaluar les interaccions de tots els agents econòmics.
 • Comunicar els resultats dels seus estudis i dels seus anàlisis d'una manera clara i organitzada en anglès. Igualment, proposar alternatives, demostrant la seva sensibilitat per escoltar i identificar els problemes dels altres, i assumint les tasques d'economista dins de la institució en la qual es treballi.
 • Demostrar les habilitats d'aprenentatge que li permetin prosseguir amb el seu aprenentatge de manera autònoma en el món professional i acadèmic, en l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina realitzada.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions en base a la mateixa.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa, mostrant un esperit emprenedor i innovador.
 • Organitzar la feina, en quant a una bona  gestió del temps, ordenació i planificació de la mateixa.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho requereixi.
 • Treballar en equip, essent capaç d'argumentar les seves propostes i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementant nous projectes, coordinant, negociant i gestionant els conflictes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Capacitat per seguir aprenent en el futur d'una manera autònoma, aprofundint en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 • Mostrar una motivació per la qualitat del treball realitzat i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.