Formulari de prematrícula

Documentació

 • Per els estudiants de la Unió Europea, l'original del DNI, del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE.
 • Per els estudiants estrangers no comunitaris, l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
 • Dades bancàries (que han d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), que han de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
 • Una fotografia en color per a l'expedient acadèmic. En el moment de formalitzar la matrícula rebràs la informació necessària per a obtenir el carnet d'estudiant però, en qualsevol cas, no cal que lliuris cap fotografia impresa per a la tramitació del carnet d'estudiant.
 • Si tens 28 anys o més, hauràs de presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. No obstant això, si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 • En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d'estudis es consideri necessària la contractació de l'assegurança complementària seràs informat en el moment de la matrícula.
 • Només en els casos en els que una assignatura requereix està contacte amb menors d'edat és necessari que el primer dia lliuris al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d'aquest tipus. Al matricular assignatures amb aquests requeriments seràs informat automàticament pel mateix programa de matrícula. 
 • En cas que no puguis fer la matrícula personalment, has d'autoritzar per escrit a una altra persona perquè ho faci. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. Aquesta persona ha de presentar, també, l'original del teu DNI o bé una fotocòpia compulsada, així com una fotocòpia del teu DNI, que ha de lliurar amb l'autorització signada.
 • Document acreditatiu d'accés als estudis, el qual pot ser:
   
  Via d’accés Documentació acreditativa
  Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
  Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb resolució positiva del rectorat de la UAB de canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
  Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
  Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

  S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat.

  No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
  No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

 • Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i la còpia dels documents següents:

  SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2019-20 Documentació acreditativa

  Beca de règim general per a  estudis universitaris

   

  Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina del AGAUR.

  Per poder gaudir de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i haver obtingut una beca el curs 2018-2019, o bé presentar abans de la matrícula l’acreditació econòmica que t'hagi emès l'AGAUR en resposta a la teva sol·licitud. Pots sol·licitar la teva acreditació per al curs 2019-2020 a la web de l’AGAUR. Si en el moment de matricular-te, la Universitat encara no ha rebut digitalment la teva resolució però tens l’acreditació en paper, pots presentar-la a la teva gestió acadèmica.
   
  Beca equitat Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina de l'AGAUR.
  Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. La reducció resultant s'aplica una vegada resolta la convocatòria, abans del termini del cobrament del tercer pagament.
  Si la sol·licitud no es pot tramitar per manca de documentació, o bé si no acredites tenir els requisits acadèmics i/o econòmics, la matrícula serà modificada d’ofici, amb independència de poder presentar o interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació. Cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. Si es modifica la matrícula després del 31 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats de pagament que pots triar.
   
  BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2019-2020 Documentació acreditativa
  Matrícula d’honor o batxillerat LOGSE Certificat de notes. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.
  Membre de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya
  No és imprescindible portar cap fotocòpia de cap document, no obstant, recomanem portar l’original del títol individual, a efectes d’identificació.
   
  Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.
  Membre de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Carnet vigent i renovat. Original i fotocòpia
  Si tens el títol individual de família nombrosa, has d’acompanyar-lo del títol familiar o bé d’una certificació expedida en què constin totes les dades del títol de família nombrosa.

  Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i presentar-ne el resguard oficial a la gestió acadèmica del teu centre. Tot i presentar un resguard oficial de tramitació de família nombrosa, has de portar el carnet vigent i renovat abans de les vacances de Nadal, o bé fer-lo arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.
  Persones amb discapacitat (*) Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.

  En el cas de resolucions emeses per la Generalitat de Catalunya no és imprescindible presentar cap document.
  Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) (*) Resolució administrativa.
  Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
  Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. ** (consulteu-ne el detall).
   

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

(*) La documentació acreditativa de la gratuïtat l’has de presentar en el moment de matricular-te o, com a màxim, abans de les vacances de Nadal, o bé fer-la arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.
( **) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.