Accés Grau en Estudis Anglesos

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 20-21

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Grec (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Llatí (0.2)

6,702

Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Perfil de l’estudiant

A l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació se li pressuposa una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i l'anglesa en particular.
La llengua vehicular del grau és l'anglès. En conseqüència, a banda d'un excel·lent domini de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini de l'anglès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit fins assolir un domini de l'anglès pràcticament nadiu en completar el grau.
El nivell inicial del grau és el B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (nivell Upper Intermediate).

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura de Filologia Anglesa, al Grau d'Estudis Anglesos

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).