Pla d'estudis Grau en Estudis Anglesos

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat en el grau. Els principals objectius del TFG són aplicar les competències adquirides durant els estudis per tal de realitzar un treball de recerca, de síntesi o aplicat, referit a qualsevol de les matèries del grau o a la seva interrelació. Més concretament, el TFG consisteix en l'elaboració i presentació d'un tema de qualsevol àrea dels Estudis Anglesos (Lingüística Anglesa, Lingüística Anglesa Aplicada, Literatura i Cultura Angleses) que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol. La realització del treball comporta recerca de bibliografía, selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit, plantejament del marc teòric, redacció del treball segons les convencions acadèmiques contemplades al full d’estil del Departament i defensa oral del treball davant de dos professors, un dels quals serà el supervisor del treball. L'extensió del treball escrit ha de ser de 4.000 a 9.000 paraules (el màxim pot variar segons el format i el tipus de treball) o d'entre 15 i 25 pàgines a doble espai.
 
Cada TFG es realitza de manera individual i és dirigit per un tutor assignat d'entre els professors del grau, que orienta a l'estudiant de manera personalitzada en la realització del TFG. El procés de disseny, recollida de dades, si s’escau, i redacció del  treball té avaluació continuada i consta de tres entregues avaluades, la proposta del treball, un esborrany i el treball final. L'exposició i defensa del TFG es realitza en sessió pública. El treball final s'avaluarà d'acord amb el nivell C2 d’anglès tant en la part escrita com en la part oral, segons el qual l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Nom de la coordinadora del TFG: Hortènsia Curell (Hortensia.Curell@uab.cat)

Guia Docent

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.