Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art  (0.1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

7,182

Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Codi de preinscripció

21028

Perfil de l’estudiant

A l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació se li pressuposa una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i l'anglesa en particular.
La llengua vehicular del grau és l'anglès. En conseqüència, a banda d'un excel·lent domini de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini de l'anglès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit fins assolir un domini de l'anglès pràcticament nadiu en completar el grau.
El nivell inicial del grau és el B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (nivell Upper Intermediate).

Formació complementària

Acció propedèutica d'estudis anglesos: English Academic Skills.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura de Filologia Anglesa, al Grau d'Estudis Anglesos

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris