Accés Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
9,852
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  


Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Desenvolupament de Productes Electrónics, Instal·lacions Electrotècniques, Manteniment Electrònic, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOGSE i LOE), Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i So, se'ls poden reconèixer des de 6 fins a 33 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21105

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h).
 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h).
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a estudiants d'enginyeria (14h).
 • Introducció a la programació: llenguatge C (20h).

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).