Pla d'estudis Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Informàtica, Menció en Tecnologies de la Informació i graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Horaris

Horaris

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 57 6    
2n curs 12 52,5    
3r curs   67,5    
4t curs   66    
5è curs   30 12 24
Totals 69 222 12 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Àlgebra
- Fonaments d'Informàtica
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Càlcul 
2n semestre
- Estadística
- Metodologia de la Programació
- Matemàtica Discreta
- Física Bàsica
1r semestre 
- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Sistemes Operatius
- Laboratori de Programació
- Bases de Dades
2n semestre
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Informació i Seguretat
- Xarxes
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Enginyeria del Software
- Organització i Gestió d'Empreses 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Xarxes
- Senyals i Sistemes Discrets
- Tecnologies de Desenvolupament per Internet i Web
2n semestre
- Fonaments de Comunicacions
- Electrònica Analògica
- Arquitectura de Computadors
- Tecnologies Avançades d'Internet
- Intel·ligència Artificial
1r semestre
- Tractament Digital del Senyal
- Fonaments de Tecnologia de la Informació
- Sistemes d'Informació
- Disseny de Software
2n semestre
- Garantia de la Informació i Seguretat
- Sistemes de Radiocomunicació
- Sistemes i Tecnologies Web
- Comunicacions Òptiques
- Teoria de la Comunicació
5è curs  
- Treball de Final de Grau
- Treball de Final de Grau
1r semestre
- Tansmissors i Receptors de Telecomunicacions
- Sistemes Distribuïts
- Gestió de Projectes i Legislació
2n semestre
- Xarxes de Telecomunicació
- Ètica per a l'Enginyeria
- Legislació
 

Assignatures optatives

5è curs:
Cal escollir 12 crèdits entre les assignatures optatives dels dos graus.