Màster oficial en Fisioteràpia del Tòrax

Formació avançada en fisioteràpia cardiorespiratòria per a fisioterapeutes capaços d'atendre eficaçment les necessitats terapèutiques i preventives en tots els àmbits de la salut

Pla d'estudis Màster Oficial - Fisioteràpia del Tòrax

Perfil d'ingrés

Aquest Màster s'adreça a Graduats i Diplomats en Fisioteràpia o títol equivalent, amb interès i motivació per cursar estudis avançats en el camp de la fisioteràpia cardiorespiratòria amb la finalitat de donar resposta principalment a les necessitats assistencials i alhora, d'investigació aplicada a la seva pràctica clínica.
 
Es recomana que l'estudiant tingui les característiques següents:
 
 • Capacitat de comunicació i empatia
 • Capacitat de percepció i atenció
 • Capacitat de síntesi i de planificació del treball
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a situacions canviants
 
Així mateix es recomanen coneixements bàsics d'anglès i francès.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer i diferenciar els canvis anatòmics, biomecànics, fisiològics i patològics que es produeixen en les diverses alteracions del sistema cardiorespiratori.
 • Avaluar el pacient, des del punt de vista de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació del sistema cardiorespiratori i la seva repercussió funcional.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia en el tractament d'alteracions que afecten el sistema cardiorespiratori. 
 • Aplicar, revisar i adaptar el tractament de fisioteràpia en les alteracions del sistema cardiorespiratori, mitjançant l'avaluació continuada.
 • Reconèixer les variables validades adequades per poder objectivar els resultats del tractament de fisioteràpia.
 • Aplicar el mètode científic en el plantejament i la resolució de problemes clínics.
 • Utilitzar les bases metodològiques necessàries per poder dissenyar protocols experimentals dins del camp de la fisioteràpia cardiorespiratòria.

Competències transversals

 • Analitzar, sintetitzar i prendre decisions a través del cas clínic.
 • Desenvolupar les característiques del treball grupal.
 • Resoldre problemes i adaptar-se a noves situacions, individualment i col·lectivament.
 • Identificar i utilitzar els principis de garantia de qualitat en la pràctica de la professió.
 • Adoptar els aspectes legals i ètics en l'exercici de l'activitat professional.