Màster oficial en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Centrat en la variabilitat cultural i la gestió de la interculturalitat, amb un èmfasi en la professionalització i l’aplicabilitat de l’antropologia, i pioner a l’Estat espanyol

Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça preferentment a estudiants en possessió d'un títol oficial en Antropologia Social o Etnologia, tot i que està obert a estudiants de qualsevol disciplina interessats en el coneixement rigorós i profund de la diversitat cultural, els procediments més eficaços de comparació transcultural, les estratègies metodològiques i tècniques necessàries per afrontar situacions concretes d'intervenció orientades al benestar social en diversos àmbits (salut, educació, espai, marginació), o el tractament de la diversitat cultural present en els cada vegada més freqüents espais interculturals.

Per tal de garantir l'ajustament a aquest perfil, qui no tenen formació prèvia suficient en Antropologia, hauran de completar un curs propedèutic intensiu, de dues setmanes de durada, impartit per professorat del màster, que es programarà al començament del curs, abans de l'inici de les classes dels mòduls corresponents.

La persona que ingressa en el màster ha de ser capaç de reflexionar críticament sobre la realitat i els fenòmens socials i culturals, identificar i neutralitzar els prejudicis i ser conscient dels biaixos que comporta tota visió etnocèntrica. Aquesta capacitat crítica i de reflexió s'hauria de complementar amb l'habilitat per treballar en equip i adaptar l'ús de noves tecnologies i la capacitat de gestió d'informació, d'organització i de planificació.

Així mateix es recomanen coneixements d'anglès, particularment en la suficiència lectora i comprensiva. Aquest coneixement és necessari per enfrontar-se a bona part de la bibliografia, arxius etnogràfics i recursos documentals multiformat, així com per atendre amb aprofitament la participació en el màster de personal docent i investigador estranger.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre els responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin els habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Conèixer els desenvolupaments epistemològics metodològics relatius a la investigació en antropologia i la intervenció social en contextos de diversitat cultural.
 • Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina per analitzar contextos etnogràfics específics.
 • Elaborar interpretacions i explicacions relacionals que permetin comprendre contextos etnogràfics específics.
 • Conèixer i aplicar els diversos procediments desenvolupats en antropologia per realitzar comparacions transculturals.
 • Conèixer i aplicar els dissenys teòric-metodològics, els estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi de dades específiques per a la realització d'investigacions flexibles i emergents en antropologia.
 • Realitzar investigacions etnogràfiques i teòriques sobre temes antropològics vinculats amb les identitats i les transnacionalitats.
 • Dissenyar programes d'intervenció social i de cooperació i desenvolupament avaluant la seva adequació cultural.
 • Identificar en el treball de camp etnogràfic les diferents perspectives que es corresponen amb desigualtats i identitats ètniques, de classe, de gènere i edat.

Competències transversals

 • Defensar arguments i justificar amb claredat i precisió, de manera apropiada al context, valorant les aportacions d'altres persones.
 • Treballar en equip, generant sinèrgies en entorns de treball que involucren distintes persones treballant de forma coordinada i col·laborativa.
 • Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i transmissió de coneixement.