Màster oficial en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Centrat en la variabilitat cultural i la gestió de la interculturalitat, amb un èmfasi en la professionalització i l’aplicabilitat de l’antropologia, i pioner a l’Estat espanyol

Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol oficial de grau, o equivalent, preferentment en Antropologia Social i Cultural o Etnologia. Als / les estudiants que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en Antropologia se'ls oferiran complements de formació de dues setmanes de durada (40 hores lectives presencials), 6 crèdits, impartits per professorat de l'màster, que es programarà a l'començament de el curs, per a ser impartit just abans de l'inici de les classes (entre mitjans i final de setembre).

Criteris de selecció

En cas de tenir una demanda superior a l'oferta de places, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació: 
  • El currículum vitae. Valorant específicament la formació del candidat o de la candidata en Antropologia Social i Cultural, Etnologia o altres titulacions oficials equivalents d'aquesta disciplina. 30%. 
  • L'expedient acadèmic i la seva nota mitjana. 40%. 
  • Una carta de presentació / motivació on s'explicitin els interessos i projectes del sol · licitant. 20%. 
  • Acreditació coneixement anglès nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (o equivalent). 10%.
Eventualment, una entrevista amb el coordinador o la coordinadora del màster.

Complements de formació

Els/les estudiants de nou ingrés a la UAB que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en Antropologia se'ls oferirà complements de formació (40 hores lectives presencials), 6 crèdits ECTS, impartit per professorat de l'màster, que es programarà a l'començament de el curs, per a ser impartit just abans de l'inici de les classes (entre mitjans i final de setembre. Els continguts es cursaran en la següent assignatura de el grau en Antropologia Social i cultural:

  • 101.278 Conceptes Bàsics. Perspectives Antropològiques Sobre Diferència i Desigualtat

Es tracta de formació bàsica que ha d'atorgar una base comuna en Antropologia i Metodologia, a partir de la qual impartir els coneixements en el màster en les seves diferents especialitats. Aquesta formació s'imparteix per professorat de l'propi màster, que també imparteix docència en el títol de grau d'Antropologia Social i Cultural a la matèria requerida.