Màster oficial en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Centrat en la variabilitat cultural i la gestió de la interculturalitat, amb un èmfasi en la professionalització i l’aplicabilitat de l’antropologia, i pioner a l’Estat espanyol

Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
 
Els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol oficial de grau, o equivalent, preferentment en Antropologia Social i Cultural o Etnologia. 
 
Als estudiants que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en Antropologia se'ls oferirà complements de formació.

Criteris de selecció

En cas de tenir una demanda superior a l'oferta de places, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació: 
  • El currículum vitae. Valorant específicament la formació del candidat o de la candidata en Antropologia Social i Cultural, Etnologia o altres titulacions oficials equivalents d'aquesta disciplina. 30%. 
  • L'expedient acadèmic i la seva nota mitjana. 40%. 
  • Una carta de presentació / motivació on s'explicitin els interessos i projectes del sol · licitant. 20%. 
  • Acreditació coneixement anglès nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (o equivalent). 10%.
Eventualment, una entrevista amb el coordinador o la coordinadora del màster.

Complements de formació

Als estudiants que procedeixin de qualsevol altre àmbit o disciplina i no tinguin formació prèvia suficient en Antropologia se'ls oferirà un curs propedèutic intensiu, de dues setmanes de durada (40 hores lectives presencials), 6 crèdits, impartit per professorat del màster, que es programarà al començament del curs, per ser impartit just abans de l'inici de les classes (entre mitjans i final de setembre).
 
Els continguts d'aquest curs són:
 
  • Història de l'Antropologia
  • Conceptes Clau i Comprensió de la Diversitat
  • Epistemologia i Mètodes d'Investigació.
  • Treball de Camp: Tècniques d'Investigació en Antropologia
  • Teoria Crítica
 
Es tracta de formació bàsica que ha d'atorgar una base comuna en Antropologia i Metodologia, a partir de la qual impartir els coneixements en el màster en les seves diferents especialitats.