Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Propera preinscripció: prevista per al gener de 2024

Pla d'estudis Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

Aquest màster està dirigit fonamentalment als graduats i diplomats en logopèdia, però també a altres titulats universitaris interessats en l'estudi dels trastorns de la comunicació i del llenguatge (psicòlegs, mestres, metges, i lingüistes), per ser aquest un camp de treball de forta tradició interdisciplinari que es nodreix dels resultats de la investigació en diferents disciplines.

Es requereixen coneixements d'anglès de nivell B1 i de castellà de nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa

 

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les contingudes en el punt 3.3 de l'Annex I del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 3 de juliol: 
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment. 
 • Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la intervenció logopèdica. 
 • Actualitzar, relacionar críticament i aplicar a l'activitat professional dels diferents marcs teòrics sobre els processos d'aprenentatge i d'adquisició dels processos comunicatius. 
 • Dissenyar i aplicar estratègies per intervenir des d'un enfocament biopsicosocial per tal de facilitar la inclusió social de les persones afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge. 
 • Adequar i supervisar plans d'intervenció logopèdica, en funció de l'avaluació i de les variables individuals i socials concurrents, davant problemàtiques noves i complexes.

Competències transversals

Les competències generals i transversals, que es tracten com conceptualment equivalents als títols de màster de la UAB, són les següents: 
 • Desenvolupar la pràctica professional des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb capacitat per avaluar-la i optimitzar-la.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional.
 • Conèixer i analitzar críticament la normativa vigent relativa a l'àmbit professional.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i actuar d'acord al codi deontològic de la professió considerant la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies. 
 • Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'una empresa, els seus diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.