Pla d'estudis Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a persones interessades a adquirir o ampliar els seus coneixements en medicina transfusional i teràpies avançades, que siguin llicenciades o graduades en medicina, farmàcia, ciències biomèdiques i biologia, o equivalents.

De manera excepcional, la Comissió de Màster de l'Escola Doctor Robert podrà proposar l'admissió d'estudiants amb titulació diferent al perfil ideal, però que demostrin experiència professional àmplia relacionada amb l'àmbit de coneixement específic del títol proposat. Per a això, la comissió de Màster tindrà en compte els anys d'experiència professional i les tasques i / o responsabilitats dutes a terme per tal de garantir que l'estudiant té un coneixement i competències suficients que asseguren el correcte seguiment del màster.

Els alumnes que optin per cursar el màster en anglès han d'acreditar un coneixement de l'anglès equivalent al nivell B2.

Els estudiants que optin per cursar el màster en espanyol i tenint en compte que el programa s'imparteix en espanyol amb lectures en anglès han d'acreditar un coneixement d'espanyol equivalent al nivell C1 i de l'anglès equivalent al nivell B1.

Es recomana que els futurs estudiants tinguin capacitat de treball, motivació, i interès per la innovació en l'àmbit d'estudi del màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees , sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Seleccionar , assistir i assegurar la fidelització als donants a llarg termini .
 • Dissenyar estratègies segures en el procés de donació d'acord amb la regulació europea .
 • Identificar i analitzar indicadors de qualitat en les diferents metodologies de producció de components sanguinis .
 • Seleccionar de manera segura els components de la sang per a la transfusió amb especial atenció a la gestió de les possibles reaccions adverses .
 • Descriure els processos de selecció de les unitats de sang i components sanguinis compatibles amb cada situació clínica .
 • Definir estratègies de laboratori per al diagnòstic de la malaltia hemolítica , citopènies immunes , hematològiques i altres immuno - ( adversos ) efectes de la transfusió .
 • Aplicar els principis biològics de les teràpies cel·lulars en el tractament de processos patològics locals i sistèmics .
 • Demostrar una visió global de la gestió dels bancs de sang i teixits i altres organitzacions de teràpies cel·lulars .

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Treballar en equips multidisciplinaris.
 • Dissenyar i desenvolupar investigacions utilitzant les metodologies adequades.