Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Vols comprendre les problemàtiques socials i sanitàries presents en la societat actual? Vols adquirir eines per intervenir de forma innovadora? T'esperem

Pla d'estudis Màster Oficial - Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

Perfil d'ingrés

El Màster universitari d'innovació infermera aplicada a la vulnerabilitat i la salut va dirigit a Graduats/des o diplomats/des en Infermeria o titulació equivalent, amb motivació per millorar les cures aplicades a les poblacions vulnerables mitjançant la innovació fonamentada en la investigació.

Es recomana tenir coneixements intermedis/avançats d'anglès a nivell de comprensió oral i lectora.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Comprendre els fonaments teòrics que expliquen els processos sanitaris i socials que comporten situacions de vulnerabilitat.
 • Incorporar la bioètica en el diagnòstic i la intervenció de les situacions que posen en risc de vulnerabilitat la població.
 • Utilitzar eines per impulsar i millorar la transferència de coneixements en els serveis d’infermeria que treballen amb col·lectius en situacions de vulnerabilitat.
 • Analitzar la pràctica professional en situacions de vulnerabilitat des de la innovació i la recerca.
 • Aplicar dades derivades d’estudis de recerca vinculats a la innovació en les cures infermeres en situacions de vulnerabilitat.
 • Integrar la pràctica informada per l’evidència en matèria de vulnerabilitat i cures.
 • Aplicar la metodologia científica integrant la innovació i els grups vulnerables.
 • Elaborar un treball de recerca sobre cures infermeres innovadores aplicades a poblacions vulnerables.

Competències transversals

 • Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació.
 • Analitzar i sintetitzar informació complexa.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns virtuals, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Comunicar aplicant els coneixements en el debat públic i cultural.
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat