Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Perfil d'ingrés

El perfil és el d'un estudiant amb un títol previ en Psicologia, Sociologia, Relacions Laborals, Dret, Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, o equivalents, que té com a objectiu especialitzar-se o aprofundir en una adquisició de competències en la gestió dels recursos de les persones en l'entorn laboral, o el d'un titulat que ha iniciat la seva carrera en l'àmbit dels recursos humans i que vulgui ampliar els seus coneixements.

El procés d'aprenentatge i avaluació contínua en el qual s'assenta el màster requereix de l'estudiant una capacitat d'aprenentatge continu, amb altes competències en organització i planificació del seu treball.

Finalment, cal tenir un coneixement mínim de la llengua anglesa per a la utilització de recursos bibliogràfics i de diferents fonts d'informació.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Delimitar necessitats de RRHH a les diferents àrees que configuren una organització, des d'una aproximació proactiva i sistèmica.
 • Detectar aspectes individuals i / o grupals que incideixen en els membres de l'organització.
 • Dissenyar plans operatius (de formació, d'acollida, etc.) En contextos simulats.
 • Avaluar plans operatius i programes específics de RRHH per introduir elements de millora.
 • Assessorar i orientar a nivell tècnic en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
 • Valorar les particularitats dels diferents contextos i les seves implicacions en la funció de RRHH.
 • Aplicar adequadament els conceptes jurídics i econòmics bàsics associats a la funció de RRHH.
 • Aplicar principis i marcs de tall psicosocial en l'anàlisi d'aspectes propis de contextos organitzacionals.
 • Identificar indicadors que permetin desenvolupar, col · lectiva i individualment, el potencial de les persones que integren una organització.

Competències transversals

 • Comunicar propostes, informes i resultats de manera efectiva a diferents tipus d'interlocutor.
 • Atendre de forma adequada les demandes de clients interns i externs.
 • Gestionar la seva pròpia activitat professional, planificant, organitzant i controlant l'execució.
 • Reflexionar de manera crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar en equip aprofitant la diversitat de formes de pensar i fer dels companys de treball.