Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil és el d'un estudiant amb un títol previ en Psicologia, Sociologia, Relacions Laborals, Dret, Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, o equivalents, que té com a objectiu especialitzar-se o aprofundir en una adquisició de competències en la gestió dels recursos de les persones en l'entorn laboral, o el d'un titulat que ha iniciat la seva carrera en l'àmbit dels recursos humans i que vulgui ampliar els seus coneixements.

El procés d'aprenentatge i avaluació contínua en el qual s'assenta el màster requereix de l'estudiant una capacitat d'aprenentatge continu, amb altes competències en organització i planificació del seu treball.

Finalment, cal tenir un coneixement mínim de la llengua anglesa per a la utilització de recursos bibliogràfics i de diferents fonts d'informació.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Delimitar necessitats de RRHH a les diferents àrees que configuren una organització, des d'una aproximació proactiva i sistèmica.
 • Detectar aspectes individuals i / o grupals que incideixen en els membres de l'organització.
 • Dissenyar plans operatius (de formació, d'acollida, etc.) En contextos simulats.
 • Avaluar plans operatius i programes específics de RRHH per introduir elements de millora.
 • Assessorar i orientar a nivell tècnic en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
 • Valorar les particularitats dels diferents contextos i les seves implicacions en la funció de RRHH.
 • Aplicar adequadament els conceptes jurídics i econòmics bàsics associats a la funció de RRHH.
 • Aplicar principis i marcs de tall psicosocial en l'anàlisi d'aspectes propis de contextos organitzacionals.
 • Identificar indicadors que permetin desenvolupar, col · lectiva i individualment, el potencial de les persones que integren una organització.

Competències transversals

 • Comunicar propostes, informes i resultats de manera efectiva a diferents tipus d'interlocutor.
 • Atendre de forma adequada les demandes de clients interns i externs.
 • Gestionar la seva pròpia activitat professional, planificant, organitzant i controlant l'execució.
 • Reflexionar de manera crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar en equip aprofitant la diversitat de formes de pensar i fer dels companys de treball.