Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Els ecosistemes i la seva biodiversitat només es poden gestionar i conservar quan es poden mesurar i interpretar adequadament. Vols implicar-te en aquest repte?

Pla d'estudis Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Perfil d'ingrés

Estudiants interessats en conèixer el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics marins i terrestres (fauna i flora).

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Mostrejar, manipular, identificar i caracteritzar mostres animals, vegetals i fúngiques, a nivell de teixit, individu, població, comunitat i paisatge.
 • Avaluar i analitzar la diversitat d'organismes animals, vegetals i fúngics des d'un punt de vista evolutiu i funcional, així com les seves interaccions amb el medi.
 • Utilitzar eines avançades de modelització i estadística en l'àmbit de l'ecologia terrestre i la conservació de la biodiversitat.
 • Comprendre i aplicar les teories científiques més actuals i influents en l'àmbit de l'ecologia terrestre i la conservació de la biodiversitat, i valorar la seva rellevància en la mitigació dels principals problemes ambientals ocasionats per l'activitat humana.
 • Abordar des d'un punt de vista teòric i pràctic la gestió i l'ús sostenible de la biodiversitat i dels recursos biòtics terrestres i aquàtics.
 • Conèixer i aplicar correctament els conceptes teòrics bàsics i les principals eines de l'ecologia espacial.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autònoma treballs tècnics o de recerca originals en l'àmbit de la biologia ambiental.

Competències transversals

 • Buscar informació en la literatura especialitzada utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un treball.
 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics en la resolució de problemes i per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 • Valorar críticament els punts forts i febles d'un treball.
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 • Comunicar-se, dur a terme presentacions i redactar articles en anglès.