Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Els ecosistemes i la seva biodiversitat només es poden gestionar i conservar quan es poden mesurar i interpretar adequadament. Vols implicar-te en aquest repte?

Admissió Màster Oficial - Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
 
Posseir un títol oficial de grau o llicenciatura en Biologia, Biologia ambiental, Ciències ambientals, Enginyeria Forestal o Agrònom.
També podran accedir al màster els graduats i llicenciats en Ciències del Mar, Veterinària i o altres titulacions afins de l'àmbit de les Enginyeries, Ciències o Biociències i els titulats europeus i d'altres països amb estudis equiparables als anteriors.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació (per ordre d'importància):

- Expedient acadèmic de l'estudiant (50%)
- Experiència curricular o professional en l'àmbit del màster (30%)
- Acreditació del nivell d'anglès (20%)

Complements de formació

Els estudiants procedents de les titulacions en Ciències del Mar, Veterinària i d'altres titulacions afins de l'àmbit de les Enginyeries, Ciències o Biociències, depenent dels continguts concrets que hagin cursat en els estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.
 
La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs en cada cas i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.
 
Concretament els complements formatius que es poden requerir són:
  • Biologia Animal (Zoologia), 6 crèdits ECTS.
  • Biologia Vegetal (Botànica), 6 crèdits ECTS.
  • Ecologia, 6 crèdits ECTS.