Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Formació amb una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats en una comunitat acadèmica internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Perfil d'ingrés

Els alumnes i les alumnes d'aquest màster han d'estar en possessió d'un títol de grau o títol equivalent en Economia, Finances, Matemàtiques, Enginyeria o Física o qualsevol altre títol amb coneixements quantitatius equivalents als títols anteriors. Hauran de tenir un nivell avançat d'anglès (B2). A més necessiten unes sòlides aptituds analítiques i quantitatives.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Capacitat d'articular els fonaments de la teoria econòmica derivant-los analíticament a través de raonaments matemàtics.
 • Capacitat d'identificar els fonaments de l'anàlisi estadística i de les tècniques economètriques derivant-los de les lleis de la probabilitat i l'estadística.
 • Utilitzar els principals paquets informàtics per programar l'anàlisi de dades econòmiques.
 • Analitzar conceptualment un problema econòmic concret utilitzant eines analítiques avançades.
 • Buscar, recopilar i analitzar dades econòmiques utilitzant tècniques economètriques avançades.
 • Articular recomanacions sobre polítiques econòmiques a nivell macro i micro.
 • Dissenyar, planificar i dur a terme investigacions sobre economia.

Competències transversals

 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.
 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 • Emetre judicis independents i defensar dialècticament.
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.