Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Computer Vision

Pla d'estudis Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Perfil d'ingrés

Aquest màster va dirigit a estudiants interessats en la tecnologia de la visió per computador i l'interès pot ser divers:
 • Estudiants que han finalitzat estudis de grau en qualsevol Enginyeria, Matemàtiques o Física o un títol afí a aquestes titulacions i busquen una especialització per els permeti posteriorment buscar un lloc de treball de tipus tecnològic.
 • Estudiants que ja treballen en empreses de l'àmbit i necessiten actualitzar els seus coneixements.
 • Estudiants que persegueixen la realització d'una tesi doctoral en aquest camp.
 
El perfil acadèmic que s'espera:
 • Formació matemàtica equivalent com a mínim a la dels estudiants d'enginyeria (Àlgebra, Teoria del senyal, Processament bàsic d'imatges, Probabilitat i estadística)
 • Coneixements de programació en llenguatges de prototipatge tipus Matlab o Python.
 • Coneixements d'anglès per a la comprensió, escriptura i parla, mínim a l'equivalent del nivell B1 del marc europeu de referència per a llengües del Consell d'Europa.
 
El perfil personal que s'espera:
 • Motivació per tractar problemes complexos.
 • Autonomia per planificar el temps.
 • Empatia per a una bona interacció en equips de treball.
 • Capacitat per tenir una alta dedicació.
 • Flexibilitat i creativitat davant dels resultats.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar els conceptes i aplicar les tècniques fonamentals més adequades per a la solució dels problemes bàsics de la visió per computador.
 • Conceptualitzar alternatives de solucions complexes a problemes de visió i crear prototips que demostrin la validesa del sistema proposat.
 • Seleccionar les eines software i els conjunts d'entrenament més adequats per desenvolupar les solucions als problemes de visió per computador.
 • Planificar, desenvolupar, avaluar i gestionar solucions a projectes en els diferents àmbits de la visió per computador.
 • Definir i aplicar detalladament el procés de transferència tecnològica per a la innovació en l'àmbit de la visió per computador.
 • Aplicar la metodologia de recerca, seleccionar les tècniques i les fonts d'informació i organitzar els recursos específics per a la recerca en l'àmbit de la visió per computador.

Competències transversals

 • Reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica de l'exercici de la professió i adoptar un clar compromís de qualitat en els objectius.
 • Comprendre, analitzar i sintetitzar els coneixements avançats que existeixen a l'àrea, així com proposar idees innovadores.
 • Assumir tasques de responsabilitat en la gestió de la informació i el coneixement.
 • Treballar en equips multidisciplinaris.