Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Títol únic interuniversitari UAB – URL amb el que adquiriràs competències per a la realització d'investigacions i intervencions en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge

Admissió Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'algun dels títols universitaris següents o equivalents: 

 • Ciències de la salut: logopèdia, psicologia o medicina.
 • Ciències de l'educació: magisteri.
 • Humanitats: lingüística.

El/la coordinador/a del màster revisarà l'expedient acadèmic d'aquells estudiants que no hagin realitzat les titulacions universitàries de logopèdia o de psicologia, per determinar si cal que cursin fins a un màxim 30 ECTS de complements de formació entre la llista que es detalla més endavant.
Es requereixen coneixements d'anglès de nivell B1 i de castellà de nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa .

 

Criteris de selecció

En el cas que el nom d'Inscrits superi el de places oferides, l'adjudicació de places és fara d'acord als següents criteris de prelació: 
 • Expedient acadèmic (fins 50 punts). D'acord amb els requisits específics d'admissió, el barem de titulacions de grau es regeix per la següent taula:
Grup de titulacions Expedient acadèmic Ponderació
1. Logopèdia i equivalents Excel·lent - Matrícula d'Honor 50 punts
Notable 45 punts
Aprovat 40 punt
2. Psicologia o equivalents Excel·lent - Matrícula d'Honor 30 punts
Notable 25 punts
Aprovat 20 punts
3. Altres titulacions Excel·lent - Matrícula d'Honar 20 punts
Notable 15 punts
Aprovat 10 punts
 • Títols de postgrau d'acord a la segúent valoració (fins 30 punts).
Grup de titulacions Titulació Ponderació
Formació específica en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del llenguatge Màster o Doctorat 20 punts
Postgrau 15 punts
Cursos universitaris 5 punts
Cursos no universitaris 5 punts
 
 • Experiència professional en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge fins un màxim de 20 punts.

Complements de formació

Depenent de la seva formació prèvia, els estudiants podran necessitar cursar complements de formació en algunes àrees. La comissió de selecció del màster analitzarà els estudis d'origen i establirà la necessitat de cursar aquests complements de formació en cada cas, amb un màxim de 30 ECTS.
Els complements formatius consistiran en les següents assignatures del grau de logopèdia de la UAB relacionades amb els continguts previs necessaris per a la comprensió dels trastorns de la comunicació i del llenguatge: 

 • Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla (6 ECTS). 
 • Anatomia i fisiologia del sistema nerviós (6 ECTS). 
 • Neurologia del llenguatge (6 ECTS).
 • Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit (9ECTS)
 • Alteracions del llenguatge associades a altres patologies (6 ECTS)
 • Alteracions de la veu: valoració i intervenció (6 ECTS)
 • Alteracions de l'audició: valoració i intervenció (6 ECTS

 •