Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'algun dels títols universitaris següents: 
 • Ciències de la salut (logopèdia, psicologia, medicina, fisioteràpia o equivalents).
 • Ciències de l'educació (pedagogia, magisteri o equivalents).
 • Ciències socials (antropologia, sociolingüística o equivalents).
 • Humanitats (lingüística, sociolingüística, filosofia, musicologia o equivalents).
El/la coordinador/a del màster revisarà l'expedient acadèmic d'aquells estudiants que no hagin realitzat les titulacions universitàries de logopèdia o de psicologia, per determinar si cal que cursin fins a un màxim 15 ECTS de complements de formació entre la llista que es detalla més endavant.
Es requereixen coneixements d'anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa .

Criteris de selecció

En el cas que el nom d'Inscrits superi el de places oferides, l'adjudicació de places és fara d'acord als següents criteris de selecció: 
 • Expedient acadèmic (50%). 
 • Formació específica en l'Àmbit dels Trastorns de la comunicació i del llenguatge, com haver cursat la diplomatura o grau en logopèdia o estudis de postgrau Especialitzats en aquest àmbit (30%). 
 • Experiència professional en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge (10%).
 • Grau de Motivació per aconseguir els objectius del màster expressat en una carta en què s'argumentin les raons de la voluntat de realitzar el màster (10%). 

Complements de formació

Depenent de la seva formació prèvia, els estudiants podran necessitar cursar complements de formació en algunes àrees. La comissió de selecció del màster analitzarà els estudis d'origen i establirà la necessitat de cursar aquests complements de formació en cada cas, amb un màxim de 15 ECTS.
Els complements formatius consistiran en les següents assignatures del grau de logopèdia de la UAB relacionades amb els continguts previs necessaris per a la comprensió dels trastorns de la comunicació i del llenguatge: 
 • Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla (6 ECTS). 
 • Anatomia i fisiologia del sistema nerviós (6 ECTS). 
 • Neurologia del llenguatge (6 ECTS).
 • Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics.
 • Mètodes d'investigació en logopèdia (6 ECTS).
 • Psicologia evolutiva I: infància (6 ECTS).
 • Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa (6 ECTS).
 • Adquisició i processament del llenguatge (9 ECTS).

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició