Màster Oficial - Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest màster els estudiants han de complir els requisits següents:

1. Llicenciats o graduats preferentment en les titulacions següents: Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Sociologia, Dret, Comunicació, Màrqueting, Economia i Antropologia, o equivalents.
2. També hi podran accedir els llicenciats i graduats en titulacions diferents de les esmentades anteriorment. Aquests alumnes hauran de cursar complements de formació.
3. Anglès de nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb uns criteris de prelació. La comissió d’admissió del màster valorarà les sol·licituds atenent als quatre criteris següents:

1. Expedient acadèmic (50 %).
2. Formació prèvia en l’àmbit del màster. Es valorarà la participació en seminaris, congressos, investigacions, publicacions i comunicacions en fòrums acadèmics (20 %).
3. Experiència professional relacionada amb l’àmbit de coneixement del màster (10 %).
4. Carta de motivació (10 %).
5. Nivell d’anglès C1 o superior (10 %).

Complements de formació

Els aspirants acceptats inclosos en el punt 2 de l’apartat «Requisits d’admissió», com que no compten amb una formació prèvia en l’àmbit del màster necessitaran cursar fins a una màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La comissió de selecció del màster analitzarà els estudis previs de cada estudiant i establirà si cal que cursi aquests complements formatius o no.

Els complements de formació són, concretament, les assignatures següents del grau en Ciència Política i Gestió Pública:
  • Política Comparada I (101.081, 6 crèdits ECTS, OB)
  • Sistema Internacional Contemporani (101.090, 6 crèdits ECTS, OB)
  • Tècniques d’Investigació (101.102, 6 crèdits ECTS, OB)