Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Perfil d'ingrés

L’estudiant ideal té les característiques següents:

a) formació de grau en ciències socials, amb un nivell de qualificacions excel·lent;
b) alta motivació per completar la seva formació amb l’objectiu d’iniciar una carrera investigadora en l’àmbit de la ciència política;
c) competència en el maneig de l’anglès escrit i parlat.

En tot cas, es consideren complementaris i que aporten valor els perfils d’estudiants amb una formació prèvia en un altre àmbit sempre que mostrin un alt grau d’interès per l’estudi rigorós dels fenòmens de naturalesa política.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Reconèixer la complexitat de la realitat política, la seva diversitat i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
 • Examinar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Analitzar el comportament i les actituds polítiques dels ciutadans i els processos de comunicació política en què aquests estan immersos.
 • Analitzar el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la relació amb els processos de governança.
 • Aplicar els coneixements i les tècniques per a l’anàlisi de situacions de la realitat política per tal de generar propostes i orientacions útils per a la presa de decisions.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l’anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
 • Generar i gestionar conjunts de dades i fonts específics de la ciència política com estadístiques, enquestes o documents.
 • Aplicar tècniques qualitatives i quantitatives avançades a l’anàlisi sistemàtica i rigorosa d’aspectes concrets de la realitat política.
 • Utilitzar tècniques avançades de recollida de dades primàries mitjançant el desenvolupament d’enquestes i experiments i l’extracció automàtica de dades d’internet.
 • Utilitzar tècniques avançades de regressió per a l’anàlisi de variables dependents limitades i dades longitudinals i multinivell.
 • Utilitzar mètodes avançats de generació i anàlisi de dades adequats per fer inferències causals mitjançant dissenys experimentals i quasiexperimentals.
 • Dissenyar i dur a terme un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.

Competències transversals

Les competències generals es desenvolupen en tots els mòduls, encara que només s'avaluaran en els que s'indiquen a la taula resum. En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal.
 • Demostrar habilitats de lideratge.
 • Generar idees i propostes d'investigació innovadores.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i investigacions elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
 • Aplicar la perspectiva de gènere en la investigació dels fenòmens polítics.