Màster oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Formació en línia i bilingüe anglès-castellà en medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades per exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca

Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Estar en possessió d'una titulació oficial a : Medicina, Farmàcia , Ciències biomèdiques i Biologia , o equivalents .

De manera excepcional, la comissió de Màster de l'Escola Doctor Robert podrà proposar l'admissió d'estudiants amb titulació diferent al perfil ideal, però que demostrin experiència professional àmplia relacionada amb l'àmbit de coneixement específic del títol proposat. Per a això, la comissió de Màster tindrà en compte els anys d'experiència professional i les tasques i / o responsabilitats dutes a terme per tal de garantir que l'estudiant té un coneixement i competències suficients que asseguren el correcte seguiment del màster.

En relació al coneixement de l'idioma :

Els alumnes que optin per cursar el màster en anglès han d'informar sobre el seu coneixement d'anglès . Poden acreditar mitjançant l'obtenció del " Language Passport " de EUROPASS , que s'obté de forma gratuïta i senzilla mitjançant l'ús d'una eina d'autoavaluació "online " que es troba disponible en la següent adreça URL :
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/language-passport . Per cursar amb aprofitament el màster es recomana que l'alumne tingui almenys un nivell B2 ( EUROPASS ) d'anglès .

Els estudiants que optin per cursar el màster en espanyol i tenint en compte que el programa s'imparteix en espanyol amb lectures en anglès han d'informar el seu coneixement d'espanyol i anglès . Poden acreditar mitjançant l'obtenció del " Language Passport " de EUROPASS , que s'obté de forma gratuïta i senzilla mitjançant l'ús d'una eina d'autoavaluació "online " que es troba disponible en la següent adreça URL :
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/language-passport . Per cursar amb aprofitament el màster es recomana que l'alumne tingui almenys un nivell d'espanyol equivalent a C1 ( EUROPASS ) i d'anglès , equivalent a B1 .

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment .

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • Expedient acadèmic 40%
  • urrículum vitae: experiència laboral i publicacions 50%
  • arta de motivació 5%
  • Cartes de recomanació 5%

Complements de formació

No es tenen previstos complements de formació.