Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals

S'ofereix formació teòrica i pràctica sobre l'aplicació de tecnologies avançades de la informació en la documentació, anàlisi i divulgació del patrimoni històric cultural, tant textual com material

Admissió Màster Oficial - Humanitats i Patrimoni Digitals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

L’àmbit laboral de les humanitats i el patrimoni digitals es caracteritza en l’actualitat per la seva transdisciplinarietat. Professionals de moltes procedències diferents, de les humanitats, les ciències socials i les enginyeries, col·laboren en diversos projectes culturals. Per aquest motiu, aquest màster ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats d’un alumnat molt divers, amb formació dispar. Creiem rellevant obrir les portes d’aquests estudis a alumnat procedent de diverses branques del saber, amb necessitats de formació específiques però que convergeixen en una mateixa temàtica: l’ús de la tecnologia per explotar la informació que contenen les dades culturals.

Dins d’aquesta obertura de la procedència dels estudiants, podran accedir al màster els llicenciats o graduats en:
1. Humanitats, Història, Arqueologia, Filosofia, estudis artístics i estudis filològics, o equivalents. Aquests alumnes hauran de cursar complements de formació.
2. Ciències socials o estudis equivalents, o ciències experimentals, enginyeries i arquitectura o estudis equivalents. Aquests alumnes hauran de cursar complements de formació.

Tots els estudiants hauran d’acreditar coneixements en tecnologia informàtica (ofimàtica) a nivell d’usuari.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits/es superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els següents criteris de prelació. La comissió de docència del màster valorarà les sol·licituds dels candidats atenent als següents tres criteris:

1. Expedient Acadèmic (fins 70%). D’acord als requisits específics d’admissió, el barem de titulacions es regeix per la ponderació següent:
Grup de titulacions Expedient acadèmic Ponderació
1. Història, Arqueologia, Filosofia, Humanitats, estudis artístic i Estudis filològics o equivalents Excel·lent-Matrícula d'Honor 70%
Notable 65%
Aprovat 60%
2. Ciències Socials, Ciències Experimentals i Enginyeries i Arquitectura o equivalents Excel·lent-Matrícula d'Honor 55%
Notable 50%
Aprovat 45%

2. Experiència professional en Projectes d’impacte cultural (20%)
3. Participació en activitats acadèmiques addicionals relacionades amb l’àmbit de les humanitats (seminaris, congressos, investigacions, publicacions i comunicacions en fórums acadèmics) (fins 10%). Totes les participacions o les publicacions s’han de justificar amb una còpia del certificat de participació o de la publicació. Per cada participació o publicació degudament justificada l’aspirant rebrà 2,5% fins a un màxim de 10%.

Complements de formació

La comissió de docència analitzarà els estudis previs dels admesos i establirà si cal que cursin complements formatius o no.

Complements de formació (12 crèdits ECTS) per a admesos de titulacions o graus en Humanitats, Història, Arqueologia, Filosofia, estudis artístics i estudis filològics, o equivalents:
 • Arqueologia Quantitativa (100715, grau en Arqueologia, 6 crèdits ECTS)
 • Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat (104192, grau en Ciències de l’Antiguitat, 6 crèdits ECTS)

Complements de formació (18 crèdits ECTS) per a admesos de titulacions o graus de la branca de ciències socials, ciències experimentals, enginyeries i arquitectura, o equivalents:
 • Introducció a l’Arqueologia (100720, grau en Arqueologia, 6 crèdits ECTS)
 • Gestió i Difusió de l’Arqueologia (100743, grau en Arqueologia, 6 crèdits ECTS)
 • La Història de l’Art: Objecte i Fonaments (100540, grau en Història de l’Art, 6 crèdits ECTS)
 • Museologia (100055, grau en Història de l’Art, 6 crèdits ECTS)
 • Gestió del Patrimoni Artístic (100557, grau en Història de l’Art, 6 crèdits ECTS)
 • Gestió Cultural (100031, grau en Humanitats, 6 crèdits ECTS)
 • Documentació i Arxivística (100071, grau en Humanitats, 6 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la Llengua i la Literatura Espanyoles (100599, grau en Llengua i Literatura Espanyoles, 6 crèdits ECTS)
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals (100255, grau en Llengua i Literatura Espanyoles, 6 crèdits ECTS)

Les assignatures indicades permetran que l’estudiant tregui el màxim profit de les matèries cursades en el màster atesos els coneixements humanístics i d’estudis culturals requerits.

La comissió de docència analitzarà els estudis previs dels admesos i establirà si cal que cursin complements formatius o no.