Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Admissió Màster Oficial - Farmacologia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

  • Tenir una llicenciatura, un grau o una diplomatura oficial de Medicina, Veterinària, Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Biologia,  Biotecnologia, Bioquímica, Química, Psicologia o altres títols en ciències de la  salut o experimentals del sistema universitari espanyol.
  • Titulats europeus amb un mínim de 180 crèdits ECTS en algun dels estudis de grau mencionats. Els estudiants que accedeixen al màster en l’orientació de recerca amb un títol de 180 crèdits ECTS, han de cursar els crèdits restants en mòduls experimentals de màsters universitaris afins.
  • Titulats extracomunitaris: han d’acreditar l’obtenció d’un títol reconegut oficialment en el país corresponent en algun dels àmbits mencionats.

Criteris de selecció

La selecció final al Màster en Farmacologia en cas d'excés de demanda serà el resultat d'un procés reglat en gran mesura comuna als Màster Oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A més dels requisits d'accés estipulats es tindran en compte determinats mèrits. Aquests inclouen:
  • Expedient acadèmic.
  • Capacitació demostrable per llegir amb fluïdesa textos tècnics en anglès, a més que l'estudiant entengui i parli castellà amb facilitat .
  • Formació en farmacologia (en cas de que ho estimi oportú la Comissió de Màster, s'haurà d'acreditar documentalment).
  • Experiència en el treball acadèmic en equip i la participació, amb anterioritat, en projectes de recerca.