Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Admissió Màster Oficial - Neurorehabilitació

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic oficial dels estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior o resguard d'haver abonat les taxes d'expedició del títol.
  3. Certificat de la Universitat que detalli que els estudis Universitaris cursats donen accés a la realització d’un Màster
  4. Currículum Vitae (model específic)
  5. Carta de motivació (model específic)
  6. Diploma B1 de Castellà per als candidats que siguin d’origen d’un país no Castellano-parlant
  7. Documents acreditatius de la formació en l’àmbit del Màster que s’hagi inclòs al CV

Si l'alumna/e no ha finalitzat els estudis, adjuntarà a més del CV, l'expedient acadèmic amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis a l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció Pendent de finalitzar.