Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Matrícula Màster Oficial - Neurorehabilitació

Estudiants de nou ingrés al màster

Consulteu amb l'Institut Guttmann

Documentació

Si ets estudiant de nou accés, hauràs d’entregar a la Secretaria de Docència del IG:

  1. Prematrícula degudament complerta i signada (Document escanejat).
  2. Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula (Document escanejat).
  3. Fotocòpia compulsada/legalitzada del títol que t’ha donat accés al Màster o del certificat acadèmic oficial que acrediti l’expedició (per correu ordinari).
  4. Fotocòpia compulsada/legalitzada del certificat acadèmic oficial dels estudis que t’han donat accés al Màster, en el que figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits i les qualificacions obtingudes (per correu ordinari).
  5. Una fotografia en color.
  6. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, hauràs de presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat Espanyol.


Si accedeixes al Màster amb una titulació obtinguda en una universitat estrangera has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signants de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver sigut expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, la tenen que haver expedit les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant l’apostilla del Conveni de La Haya o del Conveni Andrés Bello.


Traducció de documents expedits l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. En quant a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, es pot tramitar la traducció en el Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada ha de fer-se càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En la resta de casos, s’haurà d’adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o al anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat Espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és nacional la persona sol·licitant.

Preu:

Alumnes comunitaris (UE): 63,67€  per crèdit (curs 2023/2024)

Alumnes no comunitaris (no UE): 122€ per crèdit (curs 2023/2024)

Crèdits:

60 crèdits