Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurorehabilitació

Perfil d'ingrés

Aquest màster s'adreça a professionals de l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida interessats a millorar els seus coneixements i habilitats en el tractament i la rehabilitació de les persones afectades per una gran discapacitat física d'origen neurològic tant des d'una perspectiva sanitària com social, així com iniciar-se en la recerca en neurorehabilitació.
Els estudiants d'aquest màster han de ser persones motivades pel treball en equip, amb capacitat de raonament lògic, interès pels avenços científics i tecnològics, que valorin la qualitat en treball i amb capacitat per a treballar de manera organitzada i metòdica.
És recomanable un bon nivell d'anglès.

Competències transversals

Coneixements

 • Definir el conjunt de coneixements que aportin una base o oportunitat per al desenvolupament i/o aplicació de tècniques de tractament de pacients amb afectació neurològica en procés de rehabilitació des de totes les disciplines i en la pròpia de cada alumne en particular.
 • Demostrar coneixements amplis i detallats de l'estructura i la funció del sistema nerviós, a més de les mesures d'avaluació funcional, esport adaptat i inclusiu necessàries i imprescindibles en un context de recerca aplicada durant l'evolució dels pacients.
 • Planificar de manera ordenada i seqüenciada l'estructura de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) degut a la complexitat de cada pacient amb patologia neurològica (adult o infantil).
 • Identificar la informació que, a partir de cada situació de cada pacient, és única, encara que sigui incompleta o limitada.
 • Seleccionar la informació clau, útil i pertinent d'idees, problemes i solucions al personal especialitzat dins del mateix equip multidisciplinari en què està integrat, com a equips de treball d'altres institucions, tenint la capacitat de ser selectiu en els seus continguts per comunicar-se de forma clara, senzilla i de fàcil comprensió, fins i tot per a personal no especialitzat.
 • Reconèixer l'estreta relació entre els processos assistencials i la investigació aplicada a través de la investigació translacional.

Habilitats

 • Tenir un domini avançat de la usabilitat de les tecnologies en neurorehabilitació i quines tècniques de cura, manteniment i atenció del pacient són les més adequades per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d'origen neurològic, incloent-hi l'activitat física i esport.
 • Analitzar de manera crítica les causes i les conseqüències físiques, psicològiques i socials de la discapacitat neurològica, aplicant les capacitats tècniques i cognitives adquirides.
 • Demostrar un domini de les exploracions funcionals del sistema nerviós i les tècniques avançades que permeten el diagnòstic i la definició d'estratègies terapèutiques en neurorehabilitació.
 • Aplicar els coneixements teòrics de neurorehabilitació en els tractaments especialitzats que necessiten les persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit, així com la prevenció de les complicacions pròpies de la patologia.
 • Utilitzar les bases metodològiques necessàries per planificar, dissenyar i desenvolupar projectes de recerca i innovació orientats a la pràctica clínica de la neurorehabilitació que generin nous coneixements a l'àmbit de la neurorehabilitació.
 • Demostrar una comprensió crítica en relació amb els continguts dels historials clínics dels pacients, que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i els judicis.

Competències

 • Assumir responsabilitats en la presa de decisions raonant amb sentit crític davant de les diferents actuacions professionals en pacients amb discapacitat d'origen neurològic.
 • Plantejar protocols de treball a través de cerca d'informació a la literatura científica i actuar amb autonomia i criteri per al desenvolupament d'aquests dins dels criteris, missió, visió i valors de la institució on exerceixi el seu exercici professional.
 • Treballar d'acord amb la deontologia i la responsabilitat professional que les disciplines sanitàries exigeixen.
 • Integrar-se en equips multidisciplinaris en entorns culturals i científics diversos, creant i mantenint un clima de col·laboració obert i de treball en equip.
 • Demostrar el domini d'habilitats i recursos suficients d'aprenentatge per continuar estudiant i formant-se amb fermesa i disposar del coneixement suficient per aprofundir en temes específics de l'especialitat de neurorehabilitació (tècniques terapèutiques específiques, activitats externes socialitzadores i esportives).