Òrgans de govern del Departament


El Consell de Departament:

En són membres tot el personal acadèmic doctor, dos representants del personal acadèmic no doctor, cinc representants del personal investigador en formació, dos representants del personal d’administració i serveis, i un estudiant de tercer cicle en representació dels estudiants del Departament. L’elecció dels representants i dels seus substituts, es realitza mitjançant sufragi universal lliure i secret segons els termes previstos al Reglament electoral de la UAB. La durada del mandat d’aquests representants és de 3 anys.

Les competències principals del Consell de Departament són:

  • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació, la distribució i l’execució de les despeses.
  • Realitzar una memòria anual d’activitats i és el responsable de programar i coordinar la tasca docent del Departament.
  • Proposar la convocatòria de places de personal i designar els membres de les comissions de selecció.

La Comissió Executiva:

Està formada pel director, el vocal d’afers econòmics, el secretari, un representant de cada unitat, un estudiant de doctorat i el gestor departamental.

L'Equip de Direcció:

Està format pel director, el vocal d’afers econòmics, el secretari i el coordinador de tercer cicle.

 Equip 

Equip


El teu navegador no suporta objects. Pots accedir al llistat amb aquest enllaç.

Directori Directori del Departament de Matemàtiques

 

Rellotge de Sol Funcionament del rellotge de sol de la façana de la facultat

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona