Rules & regulations

Rules and regulations

Normativa Genèrica
El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.
 
 
 
Matrícula
 

Avaluació

Guia per a l'Avaulació de l'alumnat de la Facultat de Ciències