Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Organització

L'Equip de Direcció

L’equip de direcció del Departament assisteix el director en el desenvolupament de les seves funcions. Està format per la secretària del departament, el coordinador del programa de doctorat i els coordinadors de les unitats, tal com queda reflectit al seu reglament.  

Director 

Carles Pedret Ferré

Secretari 

Ramon Vilanova Arbós

Coordinador del programa de doctorat 

Asier Ibeas Hernández

Coordinador de la Unitat de Telecomunicació 

Pedro de Paco Sánchez

Coordinador de la Unitat d'Enginyeria de Sistemes 

Asier Ibeas Hernández

Coordinador de la Unitat de Logística i Aeronàutica 

Romualdo Moreno Ortiz

 

El Consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

Són membres del Consell de Departament: tot el personal acadèmic doctor i la resta de personal acadèmic amb dedicació a temps complet (sector A); una representació de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació (sector B); una representació dels estudiants de tercer cicle (sector C) i una representació del personal d'administració i serveis (sector D).

El representats al Consell es renoven cada dos anys i són designats mitjançant el sistema d’elecció, d’acord amb el Reglament electoral vigent, i de manera que es garanteixi la representació dels diferents sectors i unitats

Les principals competències del Consell del Departament són, entre d'altres:

  • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació i la distribució de les despeses, així com la seva execució.
  • Programar i coordinar la tasca docent del Departament.
  • Proposar la convocatòria de places de professorat i designar els membres de les comissions de selecció.

La Comissió Executiva

És la Comissió delegada del Consell de Departament i l'òrgan ordinari de govern i de gestió del Departament.

Són membres de la Comissió Executiva el director i la secretària del departament, el coordinador de cada unitat i un representant dels sectors B,C i D.