Certificats i exàmens

Francès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 8 i el 12 de setembrePlaces limitades.

Nivell A1
Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – divendres 9 de setembre de 10 a 11.30 h.
Prova d'expressió oral – divendres 9 de setembre de 12 a 13 h.

Nivell A2 
Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – dijous 8 de setembre de 9.30 a 12 h.
Prova d'expressió oral – dijous 8 de setembre de 15.30 a 16.30 h.

Nivell B1
Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – dijous 8 de setembre de 9.30 a 12 h.
Prova d'expressió oral –  dijous 8 de setembre de 12.30 a 14.30 h .

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Places limitades
Matrícula oberta: de l'1 de juliol a 27 de juliol i del 29 d'agost a l'1 de setembre a les 12.30 h (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (del 28 de juliol al 28 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar hora és comença el 2 i finalitza el 5 de setembre.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.


RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dimarts 20 de setembre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisions i reclamacions

El període de revisió comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Els horaris de revisió concrets es publicaran com a mínim un dia abans de la publicació de notes. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripció dels exàmens de francès

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l'alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es faran entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre. 

Part escrita - divendres 29 d'octubre de 9.30 h a 12.30 h.

Part oral - dimarts 2 de novembre entre les 11 i les 12.30 h.

Per tirar endavant la convocatòria es necessita un mínim de 5 inscrits. En cas que no s’arribi a aquest mínim, s'anul·larà la convocatòria.

Cal reservar hora per a les diferents parts de l'examen.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del divendres 8 d’octubre al dimarts 19 d’octubre
Sol·licitud de matrícula (hi ha places limitades)

Per tirar endavant la convocatòria es necessita un mínim de 5 inscrits. En cas que no s’arribi a aquest mínim, es cancel·larà la convocatòria.

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 91,80 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 26 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 15 de novembre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.
 
Els examinands podran recollir el seu certificat al Servei de Llengües a partir del 17 de novembre.

Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 15 de novembre i finalitza el 17 de novembre a les 19 h.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 15 de novembre i finalitza el 17 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripció dels exàmens de francès

NIVELLS

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són A1 i A2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 27 de gener i el 2 de febrer.

NIVELL A1

Part escrita - Dimarts 1 de febrer de 10 a 11.30 h.
Prova d'expressió oral – Dimarts 1 de febrer de 12 a 14 h, en diferents horaris

NIVELL A2

Part escrita - Dilluns 31 de gener d'11.30 h a 13.30 h
Prova d'expressió oral – Dilluns 31 de gener de 15 a 16 h, en diferents horaris, 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 10 al 17 de gener.
Sol·licitud de matrícula 

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 24 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.


RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dijous 10 de febrer a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és comentar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer. Els horaris de revisió es concretaran més endavant. En situació de crisi sanitària, la revisió es fa de forma telemàtica. Cal reservar hora per a la revisió.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripcions dels exàmens de francès

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són A1, A2 i  B1.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 27 de maig  el 14 de juny.

NIVELL A1
Part escrita– dijous 9 de juny de 10.30 a 11.30 h.
Prova oral – dijous 9 de juny de 12 a 14 h, diferents horaris.

NIVELL A2
Part escrita – dilluns 13 de juny de 9.30 a 11.30 h.
Prova oral – dilluns 13 de juny de 12 a 14 h, diferents horaris.

NIVELL B1
Part escrita – dimarts 14 de juny de 9.30 a 12.30 h.
Prova oral – dimarts 14 de juny de 13 a 15 h, diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 2 al 16 de maig.
Sol·licitud de matrícula 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 20 de juny a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Nivell A1 i A2

Dimarts 21 de 9 a 10 h a l'aula 30 (Aulari Central)

Dimarts 21 a les 13.30 h a l'aula 30 (Aulari Central)

Nivell B1

Dimecres 22 de 15 a 17 h a l'aula 30 (Aulari Central)

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripció dels exàmens de francès

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació en aquest enllaç.