Certificats i exàmens

Francès

Els exàmens d'UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva externa amb independència del curs, seguint els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) establerts per a cada nivell.
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que prescriu el MECR, però els exàmens avaluen els nivells d’idioma i no els continguts concrets dels cursos, ni aspectes particulars que s’hi puguin haver tractat.

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell A1 de francès consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un d’interaccional (per exemple, un formulari) i un altre de descriptiu. En total s’ha d’escriure un mínim de 80 paraules i un màxim de 110. 
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de dues parts:
1)    Monòleg breu sobre temes de família i de cada dia.
2)    Conversa pautada entre examinands sobre temes quotidians i personals.
 
L’examinand disposa de 5 minuts de preparació abans de la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemple d'examen d'A1
Correcció
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 90 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament, més 5 minuts de preparació.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 

L’examen del nivell A2 de francès consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 

Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges i correspondència personal, rètols, anuncis i fullets.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 i un màxim de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un d’interaccional (per exemple, un correu electrònic) i un altre de descriptiu. En total s’ha d’escriure un mínim de 160 paraules i un màxim de 200. 
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de dues parts:
1)    Monòleg breu sobre temes de família i de cada dia.
2)    Conversa pautada entre examinands sobre temes quotidians i personals.
 
L’examinand disposa de 10 minuts de preparació abans de la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemple examen A2
Àudio 1
Àudio 2
Correcció

DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament, més 10 minuts de preparació.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 

Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ

 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell B1 de francès consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius, descriptius o d’argumentació, instruccions, missatges i correspondència personal.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants, anuncis, instruccions, mitjans de comunicació i material enregistrat.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta (de cinc paraules com a màxim), frases per completar (amb un màxim de cinc paraules) o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un mínim de 15 ítems i un màxim de 20, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un d’interaccional (per exemple, un correu) i un altre de descriptiu, informatiu, narratiu o d’opinió. En total s’ha d’escriure un mínim de 250 paraules i un màxim de 300. 
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de dues parts:
1)    Monòleg a partir d’un petit estímul textual.
2)    Conversa pautada entre examinands sobre temes quotidians i familiars.
 
L’examinand disposa de 10 minuts de preparació abans de la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemple tasques examen B1
Àudio 1
Àudio 2
Correcció
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament, més 10 minuts de preparació.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell B1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts,que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell B2 de francès consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita i coneixements gramaticals i lèxics
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius,  descriptius o d’argumentació, instruccions i articles, i també els coneixements gramaticals i lèxics.
 
Consta de diversos exercicis que poden ser d’opció múltiple, de resposta curta (amb un màxim de set paraules), de frases a completar (amb un màxim de set paraules), de relacionar, de seqüenciació o de verdader/fals amb justificació. Pel que fa l’avaluació de coneixements gramaticals i lèxics, els exercicis poden ser de definir paraules o expressions, de donar sinònims, de transformació de frases o d’opció múltiple.
 
La prova té un mínim de 20 i un màxim de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 

Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants, instruccions, mitjans de comunicació i material enregistrat.
 
Consta de 2 o 3 exercicis que poden ser d’opció múltiple, de resposta curta (de set paraules com a màxim), de frases a completar (de set paraules com a màxim), de relacionar o de seqüenciació. La prova té un mínim de 20 i un màxim de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un d’interaccional (per exemple, un correu) i un altre de descriptiu, informatiu, narratiu o d’argumentació. El total de la prova té un mínim de 300 paraules i un màxim de 400 paraules. 
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de dues parts:
1)    Monòleg amb preparació partir d’un petit estímul visual.
2)    Interacció entre examinands sobre temes d’actualitat.
 
L’examinand disposa de 15 minuts preparació previs a la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Examen de mostra B2
Solucions 

DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament més 15 minuts de preparació.
 
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell B2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar amb un segon avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.