• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2973/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 09/09/2024
 • Final: 31/08/2026
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4680 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (8%), Altres (2%)
 • Lloc: Parc de Salut Mar, Torre Jussana, Hospital San Francisco de Borja, Hospital de la Vall d’Hebron, Masia Can Mola
El Màster en Salut Internacional i Cooperació és un projecte formatiu de títol propi que, amb diferents formats i noms, suposa la continuació natural del curs que es va iniciar fa 38 anys i arriba fins avui. Aquest Màster s'adreça a professionals titulats en àrees de salut i vida (medicina, biologia, farmàcia, veterinària, infermeria, nutrició, fisiologia, odontologia, etc.) que es volen dedicar professionalment a la Cooperació internacional o la Salut Internacional, treballant amb ONG, institucions i organismes internacionals en la identificació, el tractament, el control i la investigació de malalties cròniques no transmissibles, salut mental, sexual i efectives o infeccioses rellevants en situacions d'emergència, pobresa o desigualtats.

La metodologia formativa és híbrida i pretén ser dinàmica, pràctica i innovadora, amb un 60% del període lectiu En línia (Campus Virtual, Moodle, Polimèdia, wiki, etc.) i un 40% presencial i pràctic. Aquesta darrera etapa formativa es compon d'un període d'aprenentatge amb aplicació pràctica a classe i, una vegada superada aquesta part, els alumnes han de fer una estada de tres mesos (225 hores) a un projecte, organisme o institució de cooperació, en un hospital del sistema sanitari d'un país de baixa renda o en un centre de salut internacional i atenció al viatger d'Espanya. Finalment, per obtenir la titulació, els alumnes han de presentar un treball de recerca (recolzats per un director del treball) i defensar-la davant d'una comissió avaluadora.

El programa de màster està dividit en quatre parts (dues lectives i dues pràctiques). Segons aquest esquema:

-CONCEPTES, SABERS I CONEIXEMENTS (En línia) Primer trimestre (de setembre a desembre). Part bàsica orientada al treball amb els sabers i conceptes de la cooperació internacional, la salut internacional, amb un enfocament de salut pública i el dret a la salut a les diferents realitats del món (competències: saber i conèixer).

-SABER COM S'USEN AQUESTS CONEIXEMENTS I HABILITATS (En línia) Segon trimestre (de gener a finals de març). Part avançada on s'introdueixen els processos que enllacen allò que s'ha après amb l'àmbit de la cooperació internacional en salut, els contextos de la cooperació internacional en situacions d'emergències o crisis humanitàries (competències: entendre i comprendre).

-SABER COM ES MANEIXEN AQUESTS CONEIXEMENTS EN PRÀCTICA SIMULADA (Presencial) tercer trimestre (d'abril a principis de juliol) Aquesta part presencial té per objectiu que els alumnes apliquin de forma pràctica els coneixements adquirits en situacions similars a les que es trobaran als projectes de cooperació internacional en salut. (competències: poder-saber-fer).

-APLICAR AQUESTS CONEIXEMENTS I HABILITATS EN PRÀCTICA REIAL GUIADA PER OBJECTIUS (Pràctiques en projectes de cooperació internacional en salut). En aquesta fase d'aprenentatge els alumnes es troben davant de problemàtiques reals, sovint complexes, que han de tractar de resoldre, sempre acompanyats d'un tutor. Un dels objectius d'aquesta fase és que l'alumne identifiqui un problema de salut, faci un diagnòstic mitjançant anàlisis d'indicadors i proposi una solució. Tota aquesta informació formarà part del treball final de Màster (TFM) (competències: integrar en el saber, saber fer i saber ser).

Sortides professionals

-Organismes i institucions de la Cooperació Internacional en Salut, ONG, Instituciones
públiques i privades de la cooperació en salut i al desenvolupament, nacionals i
internacionals, entitats de gestió de problemes de salut, avaluació de sistemes i
polítiques de salut, etc.
-Serveis de salut pública, salut comunitària i medicina social de països de rendes baixes
o mitjanes.
-Organitzacions entre els seus objectius estigui la lluita contra la pobresa, la
discriminació o exclusió social o la iniquitat a l'accés dels serveis de salut.
-Entitats d'actuació en emergències en salut, acció humanitària, situacions de crisis o
conflictes bèl·lics.
-Organismes públics o privats de l'àmbit de la investigació quantitativa o qualitativa o
de dades epidemiològiques o recerca en salut pública internacional.
-Centres d'atenció al viatger, vacunació internacional, atenció a la salut comunitària i
la immigració i control de les malalties emergents o re-emergents.
-Organitzacions de prevenció, protecció i promoció de la salut pública en situacions
precàries.
-Institucions d'avaluació de projectes de cooperació en salut, disseny, marc lògic, gestió
i implementació de programes en contextos precaris o emergències.
-Tècnic responsable d'àrea de la salut a institucions internacionals de finançament de la
cooperació internacional en salut, organismes d'ajut i assessoria a lobbis en la
distribució de fons per la cooperació internacional en salut.

Pràctiques

Dins del programa formatiu s'inclou l'assignatura de pràctiques, que vol aplicar i assentar els coneixements adquirits durant els períodes en línia i presencial d'aquest Màster. L'assignatura té assignats 9 ECTS, equivalents a 225 hores de pràctiques estimades en 2 mesos de durada que es desenvoluparan amb alguna de les entitats col·laboradores (ONG nacionals o internacionals, organismes o institucions públiques o privades) amb capacitat per acollir estudiants de màster. Les estudiantes reben suport per part dels seus tutors i el coordinador de l'assignatura durant el període de recerca d'aquestes pràctiques facilitant els contactes, informació rellevant sobre aquestes entitats o durant els tràmits administratius, sent responsabilitat de les estudiantes el contacte directe amb les entitats.

Un cop acordat el lloc de pràctiques, es determinarà la persona responsable de la tutorització en terreny per part de l'entitat, que serà encarregada de fer l'acollida a l'arribada, així com facilitar i donar suport a la consecució dels objectius marcats de mutu acord a el document del conveni que se signa prèviament a la sortida de pràctiques. Aquesta figura durà a terme l'avaluació final de pràctiques (basada en la consecució d'objectius). Així mateix, s'assignarà també un tutor acadèmic per part del Màster (idealment a l'inici de les pràctiques) per donar suport metodològic al plantejament del TFM, incloent-hi el plantejament inicial del tema, la recollida de dades, la seva anàlisi, etc.

La persona en pràctiques no ha d'ocupar, en cap cas, un lloc necessari i imprescindible en el funcionament del projecte o centre de pràctiques. Les seves responsabilitats no han d'excedir les d'un alumne/a en pràctiques. Se sol·licitarà a les entitats col·laboradores que es facin càrrec de les partides econòmiques més acords al seu funcionament o gestió (facilitar allotjament i manutenció, recollir els estudiants en arribar a capital, facilitar viatges interiors per les tasques, disposar d'una persona que tradueixi les llengües locals, etc.).

Per tant, l'assignatura de pràctiques té dos objectius principals:

- Treball professional tutoritzat. Els estudiants en pràctiques tenen unes capacitats i habilitats per fer un exercici formatiu en situacions reals, per tal de comprendre i transformar l'aprenentatge teòric en capacitació i aptitud per resoldre problemes mitjançant l'experiència pràctica, així com fomentar i desenvolupar el seu compromís social (valors i actituds) en contextos multiculturals i amb problemàtiques complexes. Els estudiants aporten coneixements i competències mitjançant l'esforç i voluntat de participació, intentant per tots els mitjans no suposar cap càrrega per al projecte i intenten millorar en aquest entorn l'activitat del centre o projecte.

-Identificar i resoldre un problema de salut. Durant les pràctiques, els estudiants han d'observar i llegir el seu entorn amb una mirada crítica, fer un diagnòstic d'alguna situació per identificar un problema de salut, o amb repercussions per a la comunitat. Aquest es pot fer dins del marc del plantejament d'un TFM o no, però sempre cercant el benefici de l'entitat i les comunitats amb què es comparteix.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

Fundació del Sanatorio San Francisco de Boja de Fontilles
Agencia de Salud Pública de Barcelona
TropEd
Fundaçao Universidade Estadual de Ceará. Funece
Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d'Hebron-Drassanes

Contacte

Núria Serre Delcor

Més informació

Vols rebre més informació?