Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments en l'Anàlisi i la Gestió de la Salut Internacional i la Cooperació

5 ECTS

Obligatòria

Mètodes d’Estudi en Salut Pública Internacional

5 ECTS

Obligatòria

Abordatges de Patologies en Adults i Infants

6 ECTS

Obligatòria

Metodologies i Sistemes d’Anàlisi

3 ECTS

Obligatòria

Organització, Gestió i Accions d’Atenció en Salut

10 ECTS

Obligatòria

Prevenció i Seguretat en Emergències, Pràctiques Assistencials i Diagnòstic

10 ECTS

Obligatòria

Projectes, Mètodes i Eines d’Estudi i Anàlisi

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Professionals

9 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

RESULTATS D'APRENENTATGE

-Descriure els conceptes teòrics de l'antropologia en salut.
-Identificar les estructures sobre les que es construeixen els sistemes sanitaris al mon.
-Reconèixer els diferents models de cooperació en salut.
-Interpretar dades en l'anàlisi de diferents contextos de cooperació sanitària i salut
internacional.
-Descriure els principals problemes de salut en cooperació i salut internacional.
-Reconèixer les problemàtiques reals que sorgeixen en un entorn laboral en cooperació o
salut internacional.
-Definir un projecte d'investigació en l'àmbit de la cooperació o la salut internacional.
-Utilitzar diferents metodologies de recerca en la salut.
-Resoldre situacions sanitàries amb una visió global de cada context.
-Analitzar els circuits o protocols en cooperació sanitària o salut internacional.
-Desenvolupar la capacitat de treball en equip en un entorn laboral real en cooperació i
salut internacional.
-Estructurar un procés de recerca o d'avaluació en l'àmbit de la cooperació o a la salut
internacional que demostri la integració de tots els coneixements i habilitats adquirits
en relació amb una situació professional o de recerca.
-Avaluar un projecte de salut en cooperació sanitària i salut internacional.
-Proposar el disseny, assessorament o gestió de sistemes de salut.
-Integrar els diferents actors de la realitat internacional i la geopolítica en l'anàlisi
de les situacions sanitàries.
-Idear un pla de salut individualitzat a cada persona i context
-Explicar el treball en l'àmbit de la cooperació o la salut internacional.
-Comunicar de manera escrita i oral els resultats d'un procés de recerca o d'avaluació en
l'àmbit de la cooperació o la salut internacional que demostri la integració de tots els
coneixements i habilitats adquirits en relació amb una situació professional o de
recerca.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Salut Internacional i Cooperació.

Vols rebre més informació?