Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de riscos i la prevenció en seguretat alimentària amb una base jurídica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Continguts

El màster de formació permanent en Gestió de la seguretat i qualitat alimentària és de 60 crèdits distribuïts en dos semestres i estructurat en 8 mòduls obligatoris, 7 són mòduls de continguts teòrics i teòric-pràctics i un mòdul és el Treball de Fi de Màster. Aquest màster ofereix continguts especialitzats en innocuïtat de des dels punts de vista de l'avaluació i gestió tant des del punt de vista de l'administració com de l'empresa alimentària, incloent-hi tots els aspectes legislatius i jurídics associats a la qualitat, sostenibilitat i la innocuïtat dels aliments

Mòdul 1. L'avaluació i la gestió de la seguretat alimentaria

Assignatura Crèdits Caràcter

Norma Europea ISO 9001: 2015 "Sistema de Gestió de la Qualitat - Requisits"

3 ECTS

Obligatòria

Avaluació del Risc: Perills biològics i químics

9 ECTS

Obligatòria

La gestió del Risc a la indústria alimentària. Requisits previs i/o operatius i el sistema APPCC

9 ECTS

Obligatòria

Estàndards de Certificació: bases i aplicació pràctica

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Normativa i gestió de la qualitat i la seguretat alimentària

Assignatura Crèdits Caràcter

Normativa i control alimentari

12 ECTS

Obligatòria

Qualitat alimentària a l'àmbit de l'empresa agroalimentària

9 ECTS

Obligatòria

Responsabilitat jurídica a l'àmbit agroalimentari

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball Fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

L'alumne que ha superat el Diploma d'especialització en l'avaluació i la gestió de la seguretat alimentària i el Diploma d'especialització en normativa i gestió de la qualitat i la seguretat alimentària pot matricular el TFM per obtenir la titulació de Màster en Formació permanent en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària.

Programes relacionats

Postgrau en L'avaluació i la gestió de la seguretat alimentaria
Postgrau en Normativa i gestió de la qualitat i la seguretat alimentària

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

KT01. Identificar les bases de la legislació aplicada a la qualitat i la seguretat alimentària.
KT02. Reconèixer l'evolució i l'estructura del control de la cadena alimentària.
KT03. Distingir els mecanismes de control de la seguretat i la qualitat alimentària per part de les administracions públiques.
KT04: descriure les bases de l'anàlisi del risc en la innocuïtat alimentària.
KT05. Identificar els sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.
KT06. Descriure els mecanismes aplicats en l'auditoria de l'anàlisi de perills i punts crítics de control (appcc) i dels sistemes de gestió a la indústria alimentària.
KT07. Definir el marc regulador que aplica a la política agrícola comuna i a la cadena alimentària.
KT08. Identificar l'estratègia alimentària en sostenibilitat, tot evitant el malbaratament alimentari.
KT09. Reconèixer el dret administratiu i penal en l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.
KT10.distingir el règim sancionador en cas d'infraccions en l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.
KT 11. Definir els elements bàsics de la recerca en l' àmbit legislatiu, científic i tècnic referits a la seguretat i la qualitat alimentària.
ST01. Organitzar la informació jurídica i científica aplicada a la qualitat i la seguretat alimentària.
ST02. Interpretar la legislació que regula la qualitat i seguretat alimentària a nivell nacional i internacional.
ST03. Aplicar la base científica per fer una avaluació del risc.
ST04. Aplicar la base científica per fer un pla d'anàlisi de perills i punts de control crítics.
ST05. Analitzar les desviacions associades als requisits dels diferents sgia.
ST06. Emprar les normes que regulen la qualitat agroalimentària general i específica dels aliments.
ST07. Aplicar el règim jurídic en diferents sectors alimentaris.
ST08. Identificar la responsabilitat de la inseguretat i la manca de qualitat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentària.
ST09. Resoldre casos en l'àmbit legislatiu, científics i tècnics referits a la seguretat i la qualitat alimentària.
CT01. Interpretar els procediments normatius, científics o tècnics referits a la seguretat i la qualitat alimentària.
CT02. Dissenyar sistemes de gestió de seguretat i de qualitat d'aplicació a la cadena alimentària.
CT03. Avaluar els procediments de auditoria de seguretat i qualitat d'aplicació a la cadena alimentària.
CT04. Planificar procediments per afrontar crisis i alertes alimentàries.
CT05. Revisar informes en l'àmbit científic-tècnic i legislatiu/jurídic relacionats amb la seguretat i la qualitat alimentària. )
CT06. Defensar casos en l'àmbit legislatiu, científics i tècnics referits a la seguretat i la qualitat alimentària.

Títol que s'obté

Màster de formació permanent en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Vols rebre més informació?