Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de riscos i la prevenció en seguretat alimentària amb una base jurídica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Mòdul 1. Seguretat Alimentària

Assignatura Crèdits Caràcter

Marc jurídic de la seguretat alimentària

6 ECTS

Obligatòria

Riscos alimentaris de tipus microbiològics

6 ECTS

Obligatòria

Riscos alimentaris de tipus químic, genètic, parasitari

6 ECTS

Obligatòria

APPC i avaluació del perill

6 ECTS

Obligatòria

Control i prevenció del risc i auditories

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Dret Qualitat i Seguretat Alimentària

Assignatura Crèdits Caràcter

Qualitat

10 ECTS

Obligatòria

Seguretat

10 ECTS

Obligatòria

Sectors i complements

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentaria es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se al màster sencer
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Seguretat Alimentària i a la diplomatura de postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària per separat i un cop superades, matricular-se al treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Seguretat Alimentària

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els orígens dels processos de transmissió alimentària. La seva epidemiologia i elements desencadenants
- Identificar els sistemes APPCC
- Avaluar els perills i els punts de control crític (APPCC)
- Dissenyar procediments de control insistint em la importància de la neteja i desinfecció
- Aplicar sistemes que poden reduir o eliminar els agents de risc.
- Adquirir eines per a l'auditoria, avaluació i gestió del risc alimentari
- Avaluar els sistemes de control alimentari
- Escollir els paràmetres de nutrició, alimentació i maneig adequats per obtenir un producte de qualitat.
- Aplicar avenços tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.
- Identificar i intervenir per la millora de processos de la organització d'una empresa alimentaria tant pel que fa referència als aspectes tècnics com als de la gestió empresarial i de mercat.
- Avaluar les implicacions de les decisions tècniques en l'economia de l'empresa i en les decisions de mercat, per tal de poder assessorar o gestionar empreses d'àmbit alimentari en un context de sostenibilitat.
- Dissenyar un pla de gestió de la qualitat i de gestió mediambiental de l'empresa alimentària.
- Aplicar la regulació de la Seguretat Alimentària mitjançant l'anàlisi del aspectes més rellevants de la mateixa.
- Analitzar en cada cas els mecanismes de control de la Seguretat i la Qualitat Alimentària per part de les Administracions Públiques i donar resposta.
- Identificar la responsabilitat, de la inseguretat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentària.
- Identificar la responsabilitat penal en que es pot incórrer en cas d'incórrer en incompliments de seguretat alimentària, etiquetatge, consum...
- Incorporar a la gestió de la seguretat alimentària al llarg de tota la cadena alimentària els drets del consumidor.
-Avaluar la informació que han de contenir les etiquetes dels productes alimentaris.
-Aplicar el règim jurídic del sector pesquer, de les Denominacions d'Origen i altres distintius, dels nous aliments, vinícola,cava, oli ,dels aliments amb pretesa finalitat sanitària, OGM's i aliments transgènics. Productes integrals i Ecològics.
- Gestionar la "condicionalitat" dels productes i el medi ambient.
- Analitzar la reacció i la sensibilitat social davant de les crisis alimentàries.
- Aplicar els controls públics de la seguretat als aliments.
- Identificar l'Autoritat Alimentària Europea i les Agències Nacionals de Seguretat Alimentària.
- Actualitzar els procediments normatius referits a la seguretat als aliments.
- Identificar la informació a subministrar al consumidor a les etiquetes i marques dels aliments.
- Aplicar procediments per afrontar la Crisis alimentàries i alerta ràpida. Protecció del consumidor davant les crisis alimentàries.
- Organitzar una empreses agroalimentària ( cooperatives. Societats agràries de transformació......) pel que fa a la Qualitat i Seguretat Alimentària.
- Gestionar els serveis d'assessoria com a mitjà d'implantació de la Seguretat Alimentària a la Indústria.
- Implantar la gestió de La competència tècnica i la qualitat dels laboratoris acreditats: Normes ISO/IEC 17025. Entitats de control i certificació.
- Definir la Seguretat Alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut.
- Reconèixer la intoxicació alimentària com a delicte.
- Valorar les indemnitzacions al consumidor en casos d'intoxicació alimentària.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió.
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
Utilitzar les terminologies científiques adequades
Redactar informes professionals
Escriure publicacions
Defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària
Diploma de Postgrau Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària
Diploma de Postgrau Seguretat Alimentària

Vols rebre més informació?