Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - Perfil Professional Ciberseguretat

Formació d'orientació pràctica que capacita per configurar, gestionar i mantenir sistemes informàtics amb especialització en la detecció, prevenció, supervisió i correcció d'atacs cibernètics.

Accés

L’admissió als cicles formatius de grau superior (CFGS) ve regulada per la llei d'educació en l'art. 41 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación i per l’article 112 -Accés a cicles formatius de grau superior de Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional (**) .

Per a l' accés als cicles formatius de grau superior es precisarà el compliment d' un dels següents requisits:

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat (a). (i)
 • Batxillerat LOGSE (a).
 • BUP.
 • Tècnic/a superior* de formació professional o grau universitari o equivalent.(a)(i).
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional o títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny(a)(i).

O bé, haver superat:

 • (*) Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle (Gru C).
 • (*) Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (Art.113 BOE-A-2023-16889). 
 • (*) Una prova d'accés (Art.114 BOE-A-2023-16889). Consulta: Proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament (b).
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental(a)(i).
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

 

(a) Si encara no disposes del títol, cal presentar el resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa segellat pel centre.

(i)Si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no es disposa de la documentació d'accés, es pot presentar una declaració responsable, que té els mateixos efectes per l'admissió, que acredita que tant bon punt es disposi del títol i certificat es presentarà al centre. 

(b) S'ha de presentar el certificat de superació de les proves amb les matèries específiques del cicle al que vols accedir. Si encara has de realitzar les proves però vols realitzar la preinscripció, caldrà que presentis el resguard d’inscripció a la prova d’accés. La preinscripció quedarà condicionada a l’acreditació de la superació de la prova (hauràs de presentar el document).

(*) En aquests supòsits d'accés, es requerirà, a més, tenir dinou anys com a mínim, complerts en l'any de realització de la prova o de l' inici de la formació.

(**) Amb un Títol de Tècnic esportiu no es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional ni d’arts plàstiques i disseny. (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, article 38 que modifica l’article 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).)