Pla d'estudis Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Horaris

Horaris

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de final de grau
1r curs 42 18    
2n curs 6 54    
3r curs   30 24 6
Totals 48 102 24 6

 

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Matemàtiques
- Fluxos de Matèria i Energia
- Fonaments d'Electrònica
- Informàtica
- Introducció a la Ciutat Contemporània
2n semestre
- Demografia, Societat i Economia Urbana
- Bases per a la Geoinformació
- Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos
- Instrumentació i Sensors
- Programació d'Aplicacions a Internet
1r semestre
- Gestió Empresarial i de Projectes
- Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana
- Geodèsia i Sistemes de Localització
- Digitalització i Microcontroladors
- Bases de Dades
2n semestre
- Sistemes d'Informació Geogràfica
- Sistemes de Comunicació
- Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi
- Seguretat i Privacitat dels Sistemes d'Informació
- Ciència de Dades
3r curs
1r semestre
- Gestió Pública i Polítiques Urbanes
- Mobilitat, Logística i Transport
- Modelització i Simulació de Sistemes Urbans
- Sistemes Ciberfísics
- Sistemes Distribuïts
2n semestre
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. Cal triar quatre d'entre l'oferta següent:
 

3r curs
 2n semestre
- Planejament Territorial i Urbanístic
- Teledetecció per als Sistemes Urbans
- Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana
- Vehicles Autònoms
- Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors
- Robòtica a la Ciutat Intel·ligent
- Programació d'Aplicacions Mòbils
- Pràctiques Externes