Pla d'estudis Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Laborals

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 12    
2n curs 24 45    
3r curs 6 63    
4t curs   72    
5è curs   36 12 24
Total 84 228 12 24

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Dret Romà
 • Organització Constitucional de l’Estat
 • Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
 • Introducció a l’Economia
2n semestre
 • Dret Civil I
 • Dret Constitucional I
 • Comptabilitat
 • Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals
 • Dret del Treball I
 • Organització d’Empreses
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Civil II
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
 • Economia de l’Empresa
 • Dret del Treball II
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret Mercantil I
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball III
 • Psicologia
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Dret Mercantil II
 • Dret Administratiu I
 • Dret Penal III
 • Psicologia del Treball
 • Economia del Treball
 • Teoria de les Relacions Laborals
2n semestre
 • Dret Civil IV
 • Dret Administratiu II
 • Dret de la Unió Europea
 • Polítiques Sociolaborals
 • Tècniques d’Investigació Social
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Administratiu III
 • Sociologia de l’Empresa
 • Dret de la Seguretat Social I
 • Seguretat i Salut Laboral
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Financer i Tributari II
 • Dret de la Seguretat Social II
 • Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral
 • Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals
5è curs  
1r semestre
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Dret Sindical
 • Estratègia de l’Empresa
2n semestre
 • Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 • Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes
 • Treball de Final de Grau de Dret
 • Treball de Final de Grau de Relacions Laborals
 

Assignatures optatives

5è curs
 
 • Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Règim Jurídic d’Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional
 • Dret Sancionador del Treball
 • Simulació Jurídica
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Protecció Social Complementària
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Funció i Competències Directives
 • Auditoria Sociolaboral I
 • Organització, Qualificació i Competències
 • Gestió Estratègica de Recursos Humans
 • Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
 • Bioètica
 • Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Crims Contra la Humanitat i els Drets Humans
 • Dret de Família
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret de l'Assegurança
 • Dret de Nacionalitat i Estrangeria
 • Dret de Successions
 • Dret del Comerç Internacional
 • Dret del Consum
 • Dret del Medi Ambient
 • Dret del Menor
 • Dret del Mercat
 • Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia
 • Dret dels Transports
 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 • Dret Global: Fonaments i Principis
 • Dret i Benestar Animal
 • Dret i Religions
 • Dret i Tecnologia
 • Dret Local
 • Dret Marítim
 • Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 • Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
 • Dret Privat Europeu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret Urbanístic
 • Drets Fonamentals
 • El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
 • Els Judicis Penals
 • Finançament dels Ens Públics Territorials
 • Fiscalitat Empresarial
 
 • Fiscalitat Internacional
 • Gènere i Dret
 • Gestió dels Litigis Civils
 • Històra de les Cultures Jurídiques
 • Història del Dret i de les Institucions a Catalunya
 • Imatges del Dret en el Cinema
 • Institucionalització del Sistema Internacional
 • Institucions Polítiques de Catalunya
 • Introducció a la Ciència Política
 • Introducció a la Criminologia
 • Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
 • La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea
 • L'impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
 • Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa
 • Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 • Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció Penal de la Funció Pública
 • Responsabilitat Civil
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Administratiu / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Civil / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Constitucional / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Financer i Tributari / 3cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Privat / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Públic / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Mercantil / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Penal / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Processal / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Romà / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Història del Dret i de les Institucions / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Teoria i Filosofia del Dret / 3 cr.
 • Sistemes Constitucionals Comparats a la Unió Europea
 • Sistemes Jurídics Contemporanis
 • Sociologia del Dret
 • Teoria de l'Estat
 • Tutela Judicial i Processos de Família
 • Tutela Judicial i Solució Alternativa de Conflictes
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.