Pla d'estudis Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Laborals

Horaris

Consulta d'horaris

 

Exàmens

Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 12    
2n curs 24 45    
3r curs 6 63    
4t curs   72    
5è curs   36 12 24
Total 84 228 12 24

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Dret Romà
 • Organització Constitucional de l’Estat
 • Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
 • Introducció a l’Economia
2n semestre
 • Dret Civil I
 • Dret Constitucional I
 • Comptabilitat
 • Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals
 • Dret del Treball I
 • Organització d’Empreses
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Civil II
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
 • Economia de l’Empresa
 • Dret del Treball II
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret Mercantil I
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball III
 • Psicologia
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Dret Mercantil II
 • Dret Administratiu I
 • Dret Penal III
 • Psicologia del Treball
 • Economia del Treball
 • Teoria de les Relacions Laborals
2n semestre
 • Dret Civil IV
 • Dret Administratiu II
 • Dret de la Unió Europea
 • Polítiques Sociolaborals
 • Tècniques d’Investigació Social
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Administratiu III
 • Sociologia de l’Empresa
 • Dret de la Seguretat Social I
 • Seguretat i Salut Laboral
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Financer i Tributari II
 • Dret de la Seguretat Social II
 • Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral
 • Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals
5è curs  
1r semestre
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Dret Sindical
 • Estratègia de l’Empresa
2n semestre
 • Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 • Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes
 • Treball de Final de Grau de Dret
 • Treball de Final de Grau de Relacions Laborals
 

Assignatures optatives

5è curs
 
 • Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Règim Jurídic d’Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional
 • Dret Sancionador del Treball
 • Simulació Jurídica
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Protecció Social Complementària
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Funció i Competències Directives
 • Auditoria Sociolaboral I
 • Organització, Qualificació i Competències
 • Gestió Estratègica de Recursos Humans
 • Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
 • Bioètica
 • Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Crims Contra la Humanitat i els Drets Humans
 • Dret de Família
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret de l'Assegurança
 • Dret de Nacionalitat i Estrangeria
 • Dret de Successions
 • Dret del Comerç Internacional
 • Dret del Consum
 • Dret del Medi Ambient
 • Dret del Menor
 • Dret del Mercat
 • Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia
 • Dret dels Transports
 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 • Dret Global: Fonaments i Principis
 • Dret i Benestar Animal
 • Dret i Religions
 • Dret i Tecnologia
 • Dret Local
 • Dret Marítim
 • Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 • Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
 • Dret Privat Europeu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret Urbanístic
 • Drets Fonamentals
 • El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
 • Els Judicis Penals
 • Finançament dels Ens Públics Territorials
 • Fiscalitat Empresarial
 
 • Fiscalitat Internacional
 • Gènere i Dret
 • Gestió dels Litigis Civils
 • Històra de les Cultures Jurídiques
 • Història del Dret i de les Institucions a Catalunya
 • Imatges del Dret en el Cinema
 • Institucionalització del Sistema Internacional
 • Institucions Polítiques de Catalunya
 • Introducció a la Ciència Política
 • Introducció a la Criminologia
 • Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
 • La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea
 • L'impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
 • Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa
 • Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 • Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció Penal de la Funció Pública
 • Responsabilitat Civil
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Administratiu / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Civil / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Constitucional / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Financer i Tributari / 3cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Privat / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Internacional Públic / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Mercantil / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Penal / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Processal / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Romà / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Història del Dret i de les Institucions / 3 cr.
 • Seminari de Qüestions Actuals sobre Teoria i Filosofia del Dret / 3 cr.
 • Sistemes Constitucionals Comparats a la Unió Europea
 • Sistemes Jurídics Contemporanis
 • Sociologia del Dret
 • Teoria de l'Estat
 • Tutela Judicial i Processos de Família
 • Tutela Judicial i Solució Alternativa de Conflictes
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.