Pla d'estudis Grau en Ciències - UAB/UAM/UC3M

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències

Horaris

Matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

 
  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 24 24 12  
3r curs     60  
4t curs   6 42 12
Totals 72 42 114 12

Mencions

Menció en Biociències
Menció en Ciències de la Terra i Medi Ambient
Menció en Ciència i Tecnologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre (Universitat Autònoma de Madrid - UAM)
- Ciència i Societat del Segle XXI
- Càlcul
- Química General
- Biologia
- Geologia
2n semestre (Universitat Carles III de Madrid - UC3M)
- Lògica i Filosofia de la Ciència
- Àlgebra
- Mecànica i Termodinàmica
- Química Orgànica
- Tècniques Informàtiques i Bases de Dades
 
1r semestre (UAB)
- Comunicació i Divulgació de la Ciència
- Equacions Diferencials
- Electricitat, Electromagnetisme i Òptica
- Biologia d'Organismes i Sistemes
- Geologia Ambiental
2n semestre (UAB)
- Història de la Ciència
- Estadística
- Bioquímica
4t curs
- Gestió i Avaluació de la Ciència
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

2n curs 4t curs

2n semestre

UAB
- Gens i Ambient / 6 cr.
- Modelització / 6 cr.
- Ciència de Materials / 6 cr.
UAM / UC3M
- Conjunts i Nombres / 6 cr.
- Física Moderna / 6 cr.
- Gens i Ambient / 6 cr.
- Ciència de Materials / 6 cr.

 


- Pràctiques Externes / 6 cr.

 
3r i 4t cursos

Les assignatures optatives es poden triar d'entre les assignatures dels graus de les facultats de Ciències i de Biociències de la UAB, la Facultat de Ciències de la UAM i l'Escola Politècnica de la UC3M, exceptuant les assignatures que pel contingut puguin coincidir amb les pròpies d'aquest grau.
A través d'un treball conjunt de tutoria, es proposaran itineraris dins les àrees de coneixement per tal d'assegurar un balanç correcte entre coneixements previs necessaris per assolir un alt rendiment i una gran flexibilitat en les preferències de l'estudiant.

Pots consultar les assignatures optatives que es poden cursar a la UAB, a la UC3M  i a la UAM.

També es poden triar d'entre les assignatures de les mencions.

Per obtenir una menció, cal cursar 54 crèdits vinculats a l'itinerari: 12 crèdits de l'oferta de 2n curs i 42 crèdits de les assignatures de menció. Totes les assignatures de menció són de 6 crèdits.

Menció en Ciències de la Terra i Medi Ambient Menció en Biociències
Cal haver cursat 12 crèdits d'entre les assignatures següents de 2n curs: Gens i Ambient, Ciència de Materials, i Modelització.
Cal cursar els 42 crèdits següents:
- Ecologia Aplicada
- Diversitat Biològica
- Tecnologia Ambiental
- Anàlisi del Medi Biològic
- Anàlisi del Medi Físic
- Recursos Energètics i Naturals
- Geociències
Cal haver cursat 12 crèdits d'entre les assignatures següents de 2n curs: Física Moderna, Gens i Ambient, i Modelització.
Cal cursar els 42 crèdits següents:
- Genètica Molecular
- Biomacromolècules
- Citologia i Histologia
- Fisiologia
- Metabolisme
- Biofísica
- Metodologia Bioquímica

 

Menció en Ciència i Tecnologia  
Cal haver cursat 12 crèdits d'entre les assignatures següents de 2n curs: Física Moderna, Ciència de Materials, Conjunts i Nombres, i Modelització.
Cal cursar els 42 crèdits següents:
- Mètodes Numèrics
- Fenòmens Quàntics
- Estructura de la Matèria
- Tecnologia Energètica,
- Tecnologia Elèctrica
- Tecnologia Electrònica
- Tecnologia Ambiental