Pla d'estudis Grau en Teràpia Ocupacional

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Teràpia Ocupacional

Horaris

Un sol torn de matí (de 8 a 14,30 h)

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Temps complet i temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Atenció a l'Autonomia Personal i a la Dependència
Menció en Intervenció Avançada en Teràpia Ocupacional

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

Guies docents

1r curs 2n curs
-Estructura i Funció del Cos Humà
-Psicologia General i de la Salut
-Ciències Socials i Salut
-Bioestadística
-Psicologia Evolutiva
-Processos d'Ensenyament i Aprenentatge
-Antropologia de la Salut
-Cinesiologia
-Bases Conceptuals de la Teràpia Ocupacional
-Ètica i Marc Legal
-Disfuncions Medicoquirúrgiques i Ocupacionals
-Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals
-Procés de Teràpia Ocupacional
-Anàlisi de l'Acompliment Ocupacional
-Teràpia Ocupacional en l'Adult
-Teràpia Ocupacional en les Persones Grans
-Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals
-Pràcticum I
3r curs 4t curs
-Teràpia Ocupacional en el Nen i l'Adolescent
-Teràpia Ocupacional en Salut Mental
-Bases de Metodologia Científica en Ciències de la Salut
-Teràpia Ocupacional en la Comunitat
-Modificacions Contextuals i Adaptacions
-Gestió i Administració
-Educació per a la Salut
-Pràcticum II
-Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

4t curs
-Salut Internacional i Cooperació
-Autonomia Personal i TIC
-Anglès en Ciències de la Salut
Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari: 
Menció en Atenció a l'Autonomia Personal i la Dependència  Menció en Intervenció Avançada en Teràpia Ocupacional
-Legislació i Avaluació de l'Autonomia Personal i la Dependència
-Comunicació Adaptada
-Recursos d'Ajuda per a les Persones de Suport
-Recursos per a la Intervenció en l'Autonomia Personal i la Dependència
-Pràctiques Externes en Atenció a l'Autonomia Personal i la Dependència (*)
-Intervenció Avançada Infantil i Juvenil
-Intervenció Avançada en Adults i Adults Grans
-Tècniques Avançades per a la Pràctica Professional
-Recursos d'Ajuda per a les Persones de Suport
-Pràctiques Externes en Intervenció Avançada (*)

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte les de pràctiques que són de 12 crèdits.

Professorat