Pla d'estudis Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104527 - Bases per a la Geoinformació

 104526 - Demografia, Societat i Economia Urbana

 104522 - Fluxos de Matèria i Energia

 104523 - Fonaments d'Electrònica

 104524 - Informàtica

 104525 - Introducció a la Ciutat Contemporània

 104521 - Matemàtiques

 104528 - Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos

 104529 - Instrumentació i Sensors

 104530 - Programació d'Aplicacions a Internet

2n curs

 104531 - Gestió Empresarial i de Projectes

 104535 - Bases de Dades

 104540 - Ciència de Dades

 104534 - Digitalització i Microcontroladors

 104533 - Geodèsia i Sistemes de Localització

 104538 - Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi

 104532 - Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana

 104539 - Seguretat i Privacitat dels Sistemes d'Informació

 104536 - Sistemes d'Informació Geogràfica

 104537 - Sistemes de Comunicació

3r curs

 104541 - Gestió Pública i Polítiques Urbanes

 104542 - Mobilitat, Logística i Transport

 104543 - Modelització i Simulació de Sistemes Urbans (2019-20)

 104544 - Sistemes Ciberfísics

 104545 - Sistemes Distribuïts

 104546 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104550 - Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana

 104547 - Planejament Territorial i Urbanístic

 104549 - Pràctiques Externes

 104553 - Robòtica a la Ciutat Intel·ligent (2019-20)

 104552 - Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors

 104548 - Teledetecció per als Sistemes Urbans

 104551 - Vehicles Autònoms