Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104527 - Bases per a la Geoinformació  CAT ESP ENG

104526 - Demografia, Societat i Economia Urbana  CAT ESP ENG

104522 - Fluxos de Matèria i Energia  CAT ESP ENG

104523 - Fonaments d'Electrònica  CAT ESP ENG

104524 - Informàtica  CAT ESP ENG

104525 - Introducció a la Ciutat Contemporània  CAT ESP ENG

104521 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

104528 - Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos  CAT ESP ENG

104529 - Instrumentació i Sensors  CAT ESP ENG

104530 - Programació d'Aplicacions a Internet  CAT ESP ENG

2n curs

104531 - Gestió Empresarial i de Projectes  CAT ESP ENG

104535 - Bases de Dades  CAT ESP ENG

104540 - Ciència de Dades  CAT ESP ENG

104534 - Digitalització i Microcontroladors  CAT ESP ENG

104533 - Geodèsia i Sistemes de Localització  CAT ESP ENG

104538 - Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi  CAT ESP ENG

104532 - Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana  CAT ESP ENG

104539 - Seguretat i Privacitat dels Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

104536 - Sistemes d'Informació Geogràfica  CAT ESP ENG

104537 - Sistemes de Comunicació  CAT ESP ENG

3r curs

104541 - Gestió Pública i Polítiques Urbanes  CAT ESP ENG

104542 - Mobilitat, Logística i Transport  CAT ESP ENG

104543 - Modelització i Simulació de Sistemes Urbans  CAT ESP ENG

104544 - Sistemes Ciberfísics  CAT ESP ENG

104545 - Sistemes Distribuïts  CAT ESP ENG

104546 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

104550 - Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana  CAT ESP ENG

104549 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

104553 - Robòtica a la Ciutat Intel·ligent  CAT ESP ENG

104551 - Vehicles Autònoms  CAT ESP ENG