Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106755 - Dret Ambiental

 106756 - Fonaments de Biologia

 106753 - Fonaments de Física

 106751 - Fonaments de Geografia

 106749 - Fonaments de Geologia

 106747 - Fonaments de Matemàtiques

 106750 - Fonaments de Química

 106754 - Introducció a l'Economia Ambiental

 106757 - Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals

 106752 - Sociologia Ambiental

2n curs

 106748 - Eina I: Tractament Estadístic de Dades

 106779 - Biologia Animal i Vegetal

 106769 - Ciències del Mar

 106778 - Ecologia

 106758 - Eina II: GIS - Anàlisi de Geoinformació

 106768 - Hidrologia

 106781 - Planejament Sostenible Rural i Urbà

 106761 - Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic

 106762 - Projecte Integral II: Gestió del Territori

 106785 - Recursos Energètics i Naturals

3r curs

 106786 - Canvi Climàtic i Global

 106766 - Ciència i Tecnologia de l'Aigua

 106773 - Ciències de l'Atmosfera

 106770 - Ciències del Sòl

 106771 - Contaminació del Medi Ambient

 106759 - Eina III: Avaluació de l'Impacte Ambiental

 106765 - Enginyeria Ambiental

 106767 - Prevenció, Reciclatge i Tractament de Residus

 106763 - Projecte Integral III: Impactes Antropogènics

 106764 - Projecte Integral IV: Tecnologia Ambiental