Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Física i graduat/da en Matemàtiques

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs  51 15    
2n curs 12 54    
3r curs   66    
4t curs   61 5  
5è curs     42 24
Totals 63 196 47 24

Període lectiu

Semestral, amb algunes assignatures anuals a primer i segon curs.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Electricitat i Magnetisme
 • Ones i Òptica 
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Fonaments de les Matemàtiques
 • Eines Informàtiques per a les Matemàtiques (anual)
 • Funcions de Variable Real (anual)
 • Àlgebra Lineal (anual)
 • Mecànica Clàssica (anual)
 • Electromagnetisme (anual)
 • Laboratori de Mecànica
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Estructura de la Matèria i Termodinàmica
 • Química per a Físics
 • Geometria Lineal
 • Estructures Algebraiques
 • Càlcul en Diverses Variables i Optimització
3r curs 4t curs
 • Física Quàntica I i II
 • Equacions Diferencials i Modelització I i II
 • Seminari de Matemàtica Discreta
 • Mètodes Numèrics
 • Anàlisi Matemàtica
 • Anàlisi Complexa i de Fourier
 • Topologia
 • Termodinàmica i Mecànica Estadística (anual)
 • Òptica (anual)
 • Laboratori de Termodinàmica
 • Laboratori d'Òptica
 • Probabilitat i Modelització Estocàstica
 • Estadística
 • Teoria de Galois
 • Geometria Diferencial
5è curs  
 • Treball de Final de Grau en Matemàtiques (12 crèdits)
 • Treball de Final de Grau en Física (12 crèdits)
 

Assignatures optatives

4t curs
 
Complements de física: les assignatures corresponents a Complements de Física (de 5 ECTS cada una) podran escollir-se d'entre les següents assignatures optatives del Grau en Física. Cal triar-ne una.
 • Mètodes Matemàtics Avançats
 • Introducció a l'Astrofísica
 • Introducció a la Biofísica
 • Introducció a la Física Nuclear i de Partícules
 • Introducció a la Ciència de Materials
 •  Introducció a la Fotònica
5è curs
 
Triar 42 crèdits de les optatives de Física i de Matemàtiques:
 
Grau en Matemàtiques Grau en Física
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa  
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Models Lineals
 • Sistemes Dinàmics
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Càlcul Numèric
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques
 • Investigació Operativa
 • Anàlisi Multivariant
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Programació Avançada
 • Pràctiques en Empreses
 • Inferència Estadística
 • Econometria
 • Disseny d'Experiments
 • Bioestadística
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Intel·ligència Artificial
 • Tractament del Senyal
 • Introducció a l'Economia
 • Gestió Financera
Bloc general
 • Mecànica Quàntica
 • Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals
 • Física Estadística
 • Física de l'Estat Sòlid
 • Laboratori Avançat
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró

Bloc fonamental
 • Relativitat General i Cosmologia
 • Mecànica Quàntica Avançada
 • Fluids i Superfluids
 • Òptica Quàntica
 • Informació Quàntica
 • Física d'Altes Energies
Bloc aplicacions 
 • Òptica Aplicada
 • Física de Nanomaterials
 • Física Ambiental
 • Física de Radiacions
 • Electrònica
 • Física d'Acceleradors
Bloc transversal
 • Història de la Física
 • Pràctiques Externes

També es poden triar les assignatures optatives de Complements de Física que no s'hagin cursat.

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Estadística Menció en Economatemàtica Menció en Enginyeria Matemàtica
 • Models Lineals
 • Anàlisi Multivariant
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Inferència Estadística
 • Econometria
 • Disseny d'Experiments
 • Bioestadística
 • Introducció a l'Economia
 • Gestió Financera
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Models Lineals
 • Sèries Temporals
 • Anàlisi Multivariant
 • Econometria
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Càlcul Numèric
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Programació Avançada
 • Intel·ligència Artificial
 • Tractament del Senyal
Menció en Matemàtica Fonamental Menció en Física Fonamental Menció en Física Aplicada
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques (OB de menció)
 • Àlgebra Commutativa
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Topologia de Varietats
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Processos Estocàstics
 • Aritmètica
 • Anàlisi Harmònica
 • Geometria Riemanniana
 • Sistemes Dinàmics
 • Models Lineals
 • 6 crèdits del bloc general del grau en Física
 • 24 crèdits del bloc fonamental
 • 6 crèdits del bloc general del grau en Física
 • 24 crèdits del bloc d'aplicacions
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.