Pla d'estudis Grau en Teràpia Ocupacional

Fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març. Apunta't a la fira virtual de graus de la UAB: fem sessions informatives amb les professores i els professors i amb estudiants del grau que t'interessa.

Competències bàsiques

 • Demostrar que posseeixen un ampli coneixement de les ciències de la salut, humanes, socials i tecnològiques que li permetin donar resposta a les necessitats i expectatives de les persones, famílies i grups.
 • Seleccionar, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides en les matèries específiques de teràpia ocupacional per satisfer necessitats ocupacionals i de salut / benestar dels individus o poblacions.
 • Reunir i interpretar dades significatives de l'ocupació de les persones o comunitats per tal d'emetre judicis que incloguin reflexions sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions referents a la ocupació tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge i millora necessàries per emprendre estudis posteriors sobre la Ciència de l'Ocupació amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en individus o en persones, respectant la seva autonomia i el secret professional.
 • Demostrar que coneix les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per fonamentar la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, sociosanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Demostrar que comprèn i coneix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació així com els factors determinants de la disfunció ocupacional.
 • Realitzar l'avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de Teràpia Ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l'ocupació significativa, a través de l'ús de l'activitat, amb el consentiment i la participació dels individus i poblacions.
 • Col·laborar amb grups i comunitats per promoure la salut i el benestar dels seus membres mitjançant la participació en la ocupació significativa.
 • Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tan de manera oral com per escrit.
 • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Ser capaç de reconèixer i de fer front als canvis amb facilitat.
 • Respectar l'entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.